Raport - Warehouse Utlility (Dock Scheduler)

Zaktualizowano 25/6/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence oraz mają dostęp do produktu Dock Scheduler

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych z raportu Warehouse utility

 • sprawdzisz, jak rozkłada się ruch na Twoim magazynie,
 • dowiesz się, co jest najczęstszą przyczyną opóźnień,
 • sprawdzisz operacyjną wydajność pracy swoich magazynów oraz procesów logistycznych,
 • zyskasz informacje, które ułatwią podjęcie decyzji dotyczących optymalizacji zarządzania magazynem,
 • zidentyfikujesz obszary wymagające poprawy.

Nawigacja w raporcie Warehouse utility

Aby przejść do raportu, kliknij w moduł Raporty BI, a następnie wybierz zakładkę Warehouse utility.

Raport składa się z 3 głównych części:

 1. Górnej belki z parametrami, które dotyczą tolerancji opóźnień (wyrażonej w minutach): Carrier arrived (dotyczącej opóźnienia przewoźnika) i Operation started (opóźnienie operacji na magazynie) oraz informacji o wybranym przedziale czasu.
 2. No. of operations - środkowa sekcja, w której za pomocą wykresu pierścieniowego, słupkowego oraz kalendarza określisz liczbę operacji, które odbyły się o czasie lub były opóźnione (zarówno po stronie przewoźnika jak i magazynu).
 3. Operations time - dolna część z wykresami prezentującymi w ujęciu godzinowym czasy operacji (punktualnych i opóźnionych).

Raport bazuje na danych pozyskanych z modułu Dock Scheduler.
Dane przedstawione w raporcie dotyczą 1 magazynu (magazyn możesz wybrać za pomocą filtrowania). Okres dla jakiego prezentujemy dane, również określisz opcją filtrów. Opisujemy ją na końcu artykułu.

Delay time tolerance

W górnej części raportu, za pomocą suwaka, ustawisz akceptowalny czas opóźnienia dla przewoźnika.

Czas ten wynosi do 20 minut. Wyróżniamy 2 czasy tolerancji:

 • kiedy przewoźnik przyjedzie za wcześnie,
 • kiedy przewoźnik przyjedzie po czasie.

W naszym przykładzie czas tolerancji to 15 minut. Przyjmijmy, że rozładunek był zaplanowany na godzinę 8:00. Nasz przewoźnik przyjechał do magazynu o godzinie 8:10 - raport nie uzna tego za spóźnienie ale za przyjazd na czas.
Podobnie będzie w sytuacji, gdy przewoźnik dotrze do magazynu o godz. 7:55.
Gdy ustawisz czas tolerancji, dostosują się do niego dane z pozostałych części raportu.

Operation started

Za pomocą tego parametru ustawisz akceptowany przez Ciebie czas opóźnienia dla rozpoczęcia operacji (załadunku lub rozładunku).

Czas ten wynosi do 20 minut.

Gdy ustawisz czas tolerancji, dostosują się do niego dane z pozostałych części raportu.

No. of operations

W części No. of operations znajdziesz dane dotyczące ilości operacji wykonanych na czas i opóźnionych - z rozróżnieniem, czy opóźnienia wystąpiły po stronie przewoźnika czy magazynu.

Dane prezentujemy za pomocą:

 • wykresu pierścieniowego,
 • kalendarza,
 • wykresu słupkowego.

 1. Za pomocą parametru nad wykresem pierścieniowym, określisz, czy przyjazd przed czasem uznajesz za punktualność czy też nie.

Wykres po lewej stronie obrazuje sytuację, gdy przybycie przed czasem nadal jest uznane za punktualność. Na wykresie zobaczysz dane liczbowe:

 • Total - sumę operacji,
 • on time - operacje wykonane o czasie (kolor szary),
 • carrier delay- operacje opóźnione po stronie przewoźnika (kolor żółty),
 • warehouse delay - operacje opóźnione po stronie magazynu - np. przewoźnik przyjechał na czas, ale w magazynie nie było wolnych stanowisk (kolor czerwony),
 • not happen - operacje, które nie zostały zrealizowane - nie doszło do rozładunku lub załadunku (kolor granatowy).

Wykres po prawej stronie pokazuje sytuację, gdy przybycie przed czasem nie jest uznane za punktualność. Na wykresie zobaczysz dane liczbowe:

 • Total - suma operacji,
 • on time - operacje wykonane o czasie (kolor szary),
 • carrier too early - operacje, gdy przewoźnik przyjechał przed czasem (kolor szary),
 • carrier delay - opóźnienia przewoźnika (kolor żółty),
 • warehouse delay - operacje opóźnione po stronie magazynu - np. przewoźnik przyjechał na czas, ale w magazynie nie było wolnych stanowisk (kolor czerwony),
 • not happen - operacje, które nie zostały zrealizowane - nie doszło do rozładunku lub załadunku (kolor granatowy).

Po kliknięciu na wybraną kategorię, możesz wybrać, czy chcesz ją wykluczyć z danych, czy raport ma pokazać dane tylko dla niej.

 1. Kalendarz

Za pomocą kalendarza możesz sprawdzić, ile - w konkretnym dniu - było operacji:

 • zaplanowanych,
 • opóźnionych,
 • na czas.

Dzięki wartościom po prawej stronie kalendarza może sprawdzić, ile operacji odbyło się danego dnia tygodnia.

Dzięki wartościom u dołu kalendarza sprawdzisz, ile operacji odbyło się o konkretnych godzinach.

Informacje w kalendarzu są wyświetlane zależnie od ustawień filtrów całego raportu.

Po najechaniu na wybraną wartość otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami o liczbie konkretnych operacji

 1. Wykres słupkowy

Na wykresie słupkowym również możesz sprawdzić liczbę operacji:

 • on time - zrealizowanych o czasie,
 • not happen - tych, w których nie doszło do załadunku lub rozładunku,
 • carrier delay - opóźnionych po stronie przewoźnika,
 • carrier too early - tych, gdzie przewoźnik przyjechał przed wyznaczonym czasem,
 • warehouse delay - tych, w których do opóźnienia doszło po stronie magazynu.

Zaznacz rodzaj operacji, który chcesz sprawdzić, a dane na wykresie dopasują się do Twojego wyboru.

Dane możesz grupować na podstawie jednego z parametrów:

 • dni tygodnia,
 • dni miesiąca,
 • godziny w ciągu dnia.

Sposób wyświetlania danych wybierzesz za pomocą opcji Data aggregation.

Dane zmienią się jedynie na wykresie słupkowym oraz w części Operations time - dane wyświetlane w kalendarzu oraz na wykresie pierścieniowym pozostaną bez zmian.

Jeśli jako typ wyświetlanej operacji wybierzesz not happen, to - po najechaniu kursorem na odpowiedni słupek - wyświetli się okno z nazwą konkretnego przewoźnika i informacją, ilu operacji nie wykonał.

Operations time

Część Operations time pokazuje czas operacji na dwóch wykresach:

 • liniowym Total [hour] - gdzie przedstawiony jest łączny czas operacji wyrażony w godzinach,
 • słupkowym Average [hour] - ze średnim czasem operacji, również w ujęciu godzinowym.

Wykres Total przedstawia dane w podziale na kategorie:

 • łączny czas operacji,
 • łączny czas opóźnień.

Po wybraniu jednej z opcji dane wykresu dostosują się.

Kolory na wykresie odpowiadają kolorom z legendy przy wykresie pierścieniowym.

Wykres Average przedstawia dane w podziale na kategorie:

 • średni czas operacji,
 • średni czas opóźnienia.

Po wybraniu jednej z opcji dane wykresu dostosują się.

Kolory na wykresie odpowiadają kolorom z legendy przy wykresie pierścieniowym.

Po najechaniu kursorem na słupek wyświetlisz okno ze szczegółową informacją.

Filtrowanie

Dane możesz filtrować na 5 sposobów:

 1. Wybierając opcję wyświetlania danych w Ariving earlier is on time.
 2. Klikając w wybraną kategorię na wykresie pierścieniowym w sekcji No. of operations.
 3. Wybierając opcje w wykresie słupkowym w sekcji No. of operations.
 4. Wybierając opcje wyświetlania danych w sekcji Operations time.
 5. Ustawiając odpowiednie filtry w menu filtrowania.

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Warehouse utility.

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • wybrać datę awizacji (Booking date),
 • wybrać magazyn/y (Warehouse name),
 • wybrać nazwę stanowiska (więcej niż jedno) (Ramp name),
 • wybrać przewoźnika (Carrier name),
 • wybrać filtrowanie wg rodzaju operacji (Operation type).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)