Raport - On Time In Full (OTIF)

Zaktualizowano 10/7/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty BI.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych z raportu OTIF:

 • sprawdzisz, czy przewoźnicy dostarczają przesyłki na czas,
 • sprawdzisz jakość realizowanych usług transportowych przez przewoźników,
 • określisz, gdzie pojawiają się problemy z transportem oraz czy wynikają one z opóźnień czy ze złej jakości usługi transportowej,
 • uzyskasz informacje o jakości usług transportowych, które pomogą Ci negocjować stawki z przewoźnikiem (zarówno informacje o opóźnieniach jak i o bardzo dobrej realizacji usług, mogą mieć wpływ na przebieg negocjacji),
 • możesz zdecydować, czy bardziej korzystne będzie skorzystanie z usług kilku przewoźników, aby poprawić jakoś usług transportowych,
 • zanalizujesz skuteczność wprowadzonych zmian (np. czy, po wprowadzonych zmianach, liczba dostaw na czas rośnie czy też maleje).

Nawigacja w raporcie On Time In Full

Aby przejść do raportu On Time In Full, kliknij w moduł Raporty BI, a następnie w zakładkę OTIF.

Raport składa się z 7 głównych sekcji:

 1. Kafelki z ogólnymi wskaźnikami (KPI) - pokazują dane dotyczące całej firmy.
 2. Parametr Accepted delay - określa, ile minut opóźnienia przez przewoźnika jest akceptowane.
 3. Lista Customer (unloading place) list - prezentuje dane z KPI podzielone na poszczególne miejsca rozładunku, które są miejscem siedziby klientów.
 4. Wykres pierścieniowy Percentage of orders - w ujęciu procentowym pokazuje ilość zleceń zrealizowanych o czasie, opóźnionych i z uwagami dotyczącymi jakości usługi.
 5. Wykres słupkowy Number of orders within the delay time range - przedstawia liczbę opóźnień w określonym przedziale czasu.
 6. Wykres słupkowy Number of orders over time - pokazuje dane z KPI w podziale na poszczególne miesiące.
 7. Lista Details - to szczegółowy widok prezentujący zlecenia w kontekście przewoźnika, który zrealizował dane zlecenie.

Raport OTIF należy do grupy raportów Orders i korzysta z danych pobranych ze zleceń.
Dane te dotyczą ręcznego zarejestrowania czasu dla poszczególnych statusów zleceń transportowych.

Jeśli występują różnice w czasach dla tych samych statusów, między danymi od zlecającego a przyjmującego zlecenie, w raporcie uwzględnione zostaną dane od zlecającego transport.

Raport OTIF rejestruje tylko te zlecenia, które zostały przekazane do podwykonawcy za pośrednictwem Platformy Trans.eu. Jeśli zlecenie zostało zaakceptowane ręcznie lub automatycznie (za pomocą akceptowanego frachtu) i nie zostało skierowane do podwykonawcy wg procesu Platformy, to nie zostanie uwzględnione w raporcie.

Key Performance Indicators

W belce w głównej części raportu znajdziesz kafelki z ogólnymi wskaźnikami efektywności (KPI), które pokazują dane dotyczące całej firmy. Dane nie są podzielone na konkretne kierunki czy przewoźników, chyba że użyjesz opcji filtrowania (piszemy o niej w dalszej części artykułu).

W raporcie OTIF wyróżniamy następujące KPI:

 • Total orders - liczba wszystkich zleceń wysłanych i potwierdzonych przez przewoźników.
 • On Time In Full (OTIF) - liczba zleceń, które wykonano o czasie i bez zastrzeżeń co do jakości usługi transportowej.
 • On Time (OT) - liczba zleceń dostarczonych na czas.
 • In Full (IF) - liczba zleceń dostarczonych bez zastrzeżeń co do transportu, czyli bez zgłoszeń reklamacyjnych (tzw. Claims).
 • Not On Time (Not OT) - liczba opóźnionych zleceń.
 • Not In Full (Not IF) - liczba zleceń ze zgłoszonymi zastrzeżeniami (np. związanymi z kompletnością zamówienia).
 • Not On Time & Not In Full (Not OT & Not IF) - liczba zleceń, w których zarejestrowano zarówno opóźnienie jak i zastrzeżenia co do jakości wykonanej usługi transportowej.

Po najechaniu kursorem na dany KPI, wyświetli się okienko z wyjaśnieniem, czego KPI dotyczy. Wykresy obrazują trend - liczbę zamówień w konkretnych miesiącach.

Accepted delay [min]

To najważniejszy parametr w raporcie. Dzięki niemu ustawisz czas (w minutach), który będzie akceptowalną granicą opóźnienia dla przewoźników.

Po wprowadzeniu wartości (np. 15 minut), dane z pozostałych części raportu dostosują się do niej.

Jeśli ustawisz maksymalnie akceptowalny czas opóźnienia na 20 minut, a przewoźnik przyjedzie 10 minut po czasie, to raport uzna, że zlecenie zostało zrealizowane na czas (OT) i nie będzie traktować go jako opóźnionego.

Customer (unloading place) list

Lista przedstawia dane z górnej części raportu (KPI), ale tym razem w podziale na poszczególne miejsca rozładunku, które są miejscem siedziby klientów.

Każda kolumna w tabeli odpowiada poszczególnemu kafelkowi z sekcji KPI.

Po kliknięciu w wiersz z wybranym miejscem rozładunku, pozostałe dane w raporcie zostaną przefiltrowane, aby pokazać dane tylko dla wybranego miejsca.

Percentage of orders

Wykres pierścieniowy obrazuje liczbę zleceń, które:

 • zostały zrealizowane na czas i bez zastrzeżeń (OTIF),
 • miały zastrzeżenia dotyczące punktualności i jakości usług transportowych (Not OT & Not IF),
 • miały zastrzeżenia jedynie do punktualności ( IF & Not OT).

Number of orders within the delay time range

Wykres słupkowy, który pokazuje liczbę opóźnionych zleceń w określonym przedziale czasowym.

Przedział czasu ustawisz za pomocą parametru Time interval.

Number of orders over time

Na wykresie słupkowym zaprezentowane są dane z górnej części raportu (KPI) w podziale na poszczególne miesiące.

 • zlecenia Not OT & Not IF (czyli opóźnione i z zastrzeżeniami co do transportu) oznaczone są kolorem czerwonym,
 • zlecenia IF & Not OT (czyli bez uwag co do jakości transportu ale opóźnione) oznaczone są kolorem szarym,
 • zlecenia OTIF (czyli na czas i bez uwag) oznaczone są kolorem granatowym.

Po kliknięciu w wybraną część danego słupka, pozostałe części raportu dostosują się, pokazując konkretne dane (np. zlecenia z lutego 2023 r. z zastrzeżeniami do punktualności).

Details

Szczegółowy widok, który pokazuje, jakie zlecenie przyjął dany przewoźnik. Znajdziesz tu:

 • numer zlecenia,
 • miejsce załadunku,
 • miejsce rozładunku,
 • planowany termin załadunku,
 • planowany termin rozładunku,
 • potwierdzony termin rozładunku (ręcznie zaakceptowany status na Platformie Trans.eu),
 • informację, czy zlecenie zostało zrealizowane na czas (OT),
 • informację, czy w zleceniu zarejestrowano zastrzeżenia (IF).

Po kliknięciu w wybrane zlecenie, pozostałe części raportu dostosują się, pokazując dane dla wybranego zlecenia.

Claims

To część raportu, w której możesz zobaczyć zastrzeżenia zgłoszone do zleceń. Aby przejść do podglądu zastrzeżeń kliknij w znak czerwonego trójkąta, po prawej stronie raportu.

Oprócz treści reklamacji znajdziesz tu nazwę przewoźnika, numer zlecenia oraz informację, kto zgłosił zastrzeżenie.

Filtrowanie

Dane możesz filtrować na 5 sposobów:

 1. Klikając w wybrane miejsce rozładunku w sekcji Customer (unloading place) list.
 2. Klikając w wybraną liczbę zleceń na wykresie Percentage of orders.
 3. Klikając w wybraną część wykresu w sekcji Number of orders over time.
 4. Klikając w konkretnego przewoźnika w sekcji Detalis.
 5. Ustawiając odpowiednie filtry w menu filtrowania.

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu OTIF.

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • wybrać datę rozładunku (Unloading date),
 • wybrać przewoźnika (Carrier),
 • wybrać miejsce załadunku (Loading Place),
 • wybrać miejsce rozładunku (Unloading Place),
 • wybrać filtrowanie wg kierunków (Directions),
 • dodać numer frachtu (Freight number),
 • dodać numer zlecenia (Order number).

Eksportowanie danych

Dane raportu możesz eksportować do plików zewnętrznych (Excel lub CSV).

W tym celu, kliknij w przycisk Export Data.

Eksport danych podzielony jest na poszczególne sekcje raportu. Możesz wybrać konkretną część raportu do pobrania. Nazwy plików, które można pobrać, odpowiadają nazwom sekcji w raporcie.

Zaznacz interesującą Cię część raportu, wybierz format a następnie kliknij Download.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)