Raport - Benchmark

Zaktualizowano 10/2/22 przez Szczepan

Przejdź do zakładki Benchmark w module Raporty dedykowane.

Raport ma na celu zaprezentować porównanie cen frachtów zaakceptowanych w zestawieniu z cenami jakie pojawiły się podczas negocjacji oraz z ceną giełdową przypadającą na dzień zawarcia transakcji. Jego celem jest również przedstawienie trendu generowanych cen.

Raport opiera się o zestawienie cenowe dla zaakceptowanych frachtów wysłanych do zdefiniowanych na Platformie Grup podwykonawców, Stałych tras, Smart Match’a. Nie bierze jednak pod uwagę frachtów zaakceptowanych na giełdzie transportowej Trans.eu.
Step 9 image

Kafelki - KPI

Kluczowe wartości:
- Przedstawienie czy oferowana oraz zaakceptowana cena frachtu jest wyższa, czy niższa od średniej ceny na giełdzie Trans.eu, jak również zaprezentowanie jak cena zaakceptowana prezentuje się na tle zakresu otrzymanych ofert cenowych.
- W dłuższej perspektywie prezentuje korelację zmiany wysokości cen transportu na wybranym kierunku oraz zmiany zachodzące na rynku (średnia spot), która stanowi podstawę do analizy stawek.
- Prezentuje zainteresowanie podwykonawców relacją w funkcji czasu i jego wpływ na uzyskaną cenę transportu.

Opis komponentów:

Informacje zawarte w kafelkach dostosowują się do zdefiniowanego w filtrach zakresu.

Przedstawione wartości dotyczące cen (Median accepted price oraz Median exchange price, Price range of the offers received) prezentują wartości w walucie EUR.

 • Median accepted price: mediana ceny frachtów zaakceptowanych (frachtów, które zakończyły się zawarciem transakcji).
 • Median exchange price: mediana ceny giełdowej. Jego kalkulacja ustalana jest na podstawie cen giełdowych z dni, w których zawierane były transakcje na Platformie Trans.eu.
Cena giełdowa na konkretny dzień zawarcia transakcji, wyliczana jest w oparciu o algorytm cenowy stosowany na Platformie Trans.eu. Jest to ta sama cena, którą zaprezentowano w oknie publikacji, przy publikacji frachtu na giełdę Trans.eu.
 • Price range of the offers received: Zakres otrzymanych od przewoźników ofert cenowych. Oferty cenowe otrzymane są podczas negocjacji za pośrednictwem okna negocjacji w szufladzie frachtu lub okna negocjacji w komunikatorze (przykłady okien negocjacji umieszczono nad opisem). 
 • Freights: Łączna liczba frachtów na podstawie których zostały wyznaczone wartości w pozostałych kafelkach. Odnosi się ona również do ilości frachtów zaprezentowanych na raporcie (niebieska linia trendu frachtów zaakceptowanych).
 • Responses: Łączna liczba ofert cenowych otrzymanych od przewoźników podczas negocjacji frachtów zaprezentowanych na wykresie.Odnosi się ona również do ilości odpowiedzi zaprezentowanej na wykresie (zielone słupki)

Najedź kursorem na kafelek a pojawi się dodatkowa informacja opisująca co prezentuje dany kafelek.

Wykres raportu

Opis komponentów:

Wykres dostosowuje się do ustawień filtrów - wybór dokonany w sekcji filtrów definiuje co zostanie zaprezentowane na raporcie np. linia trendu cen frachtów zaakceptowanych (tych których transakcja została zawarta na Platformie) oraz linia trendu najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników w procesie negocjacji.

 • Linia trendu Accepted price: niebieska linia trendu ceny zaakceptowanych frachtów. 
 • Linia trendu Exchange price: żółta linia trendu ceny giełdowej.
 • Range of received offers: szare słupki zakresu cenowego ofert otrzymanych od przewoźników.
 • Proposals: szary słupek prezentujący ilość przewoźników którzy otrzymali ofertę frachtu.
 • Responses: zielony słupek prezentujący ilość przewoźników którzy odpowiedzieli na otrzymaną ofertę frachtu.
 • Max received offers: szara linia trendu najwyższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników
 • Min received offers: szara linia trendu najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
 • Median received offers: niebieska linia trendu mediany ofert otrzymanych od przewoźników.

Informacje zawarte w opisach komponentów wykresu (tooltipach):

Aby otrzymać szczegółową informację dotyczącą poszczególnych danych wykresu najedź kursorem na interesujący Cię obszar a pojawi się dodatkowy opis.

Opis dotyczy szczegółów frachtów przypadających na wskazany dzień rozładunku. W opisie znajdują się:

 • Unloading date - data rozładunku frachtów*.
 • Accepted price / Exchange price / Max received offers / Min received offers / Median received offers - informacja o cenie zaakceptowanej frachtu / cenie giełdowej / maksymalnej cena otrzymana od przewoźników w trakcie negocjacji / minimalna otrzymana cena od przewoźnika, w trakcie negocjacji / mediana otrzymanych ofert cenowych. Zaprezentowana informacja zależy od rodzaju linii trendu którą wskazano kursorem.

Kafelki:Przedstawiają w kafelkach informacje prezentują dane zbiorcze ze wszystkich zaakceptowanych frachtów, których data rozładunku przypada na ten sam dzień:

 • Freights - łączna ilość frachtów zaakceptowanych.
 • Proposals - łączna ilość przewoźników którzy otrzymali ofertę frachtów**.
 • Responses - łączna ilość ofert cenowych otrzymanych od przewoźników***.
 • Responses(%) - procent ilości ofert otrzymanych od przewoźników na wysłane oferty frachtów.
 • Min received offer - minimalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.
 • Max received offer - maksymalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.

Tabela (informacje pod kafelkami): Przedstawione w tabeli informacje odnoszą się do konkretnych frachtów (nie są to zbiorcze informacje jak w kafelkach).

 • Reference number - unikalny numer referencyjny / identyfikacyjny frachtu.
 • Accepted price - wysokość ceny transakcji jaka została zawarta.
 • Exchange price - cena giełdowa przypadająca na moment publikacji frachtu (jest to ta sama cena, która prezentowana jest na Platformie, podczas publikacji frachtu na giełdę Trans.eu)****.
 • Min received offer - minimalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.
 • Max received offer - maksymalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.
*na frachcie multistopowym
(z wieloma miejscami załadunku i/lub rozładunku) jest to ostatnie miejsce rozładunku frachtu.
**W kafelku Proposals zliczani są wszyscy przewoźnicy którzy otrzymali oferty frachtów.
Jeśli przewoźnik otrzymał w danym dniu kilka ofert podobnych frachtów, to każda wysłana do tego tego przewoźnika oferta, jest niezależnie liczona i prezentowana na raporcie.
***Analogicznie jak przy kafelku Proposals,
kafelek Responses zlicza wszystkie oferty cenowe otrzymane od przewoźników.
****Brak ceny giełdowej:
tożsamy jest z brakiem ceny podanej na Platformie podczas publikacji frachtu na giełdę Trans.eu. Powodem braku tej ceny jest zbyt mała ilość danych, które mogłyby posłużyć algorytmowi do wyznaczenia wiarygodnej prognozyc ceny.

Dostępne filtry:

Za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie wykresu zdefiniuj zakres interesujących Cię danych

 • Unloading date: zdefiniuj zakres dat rozładunku frachtów. Możesz skorzystać z wbudowanego kalendarza wybierając interesującą Cię datę lub wprowadzić zakres dat wpisując odpowiednią datę.
 • Accepted Price (suwak): możesz wykluczyć frachty oraz oferty cenowe frachtów poniżej / powyżej wskazanej wartości cenowej lub zdefiniować interesujący Cię zakres cenowy prowadzonych negocjacji. Kursorem kliknij w suwak z jednej lub drugiej strony i zdefiniuj zakres. Możesz to również uczynić wprowadzając ręcznie, z jednej lub drugiej strony suwaka minimalną / maksymalną cenę negocjacji.
  Filtr defaultowo dostosowuje się do maksymalnego zakresu cen negocjacji frachtów.
 • Linię trendu: Zdecyduj, które z komponentów mają być zaprezentowane na wykresie. Wybierz, klikając w nazwę:
 • Proposals vs. Responses aggregation: dokonaj wyboru czy chcesz aby ilość przewoźników która otrzymała ofertę frachtu (Proposals) oraz ilość ofert cenowych otrzymanych od przewoźników (Responses) była prezentowana jako suma wartości przypadająca na dany (wybór opcji w filtrze: SUM) dzień czy wyliczona średnia (wybór opcji w filtrze: AVG).
 • Accepted price: niebieską linię trendu cen transakcji zaakceptowanych frachtów.
  • Exchange price: żółtą linię trendu prognozowanych za pomocą algorytmu Trans.eu cen giełdowych.
  • Range of received offers: szary zakres cenowy ofert otrzymanych od przewoźników.
  • Max received offers: szarą linię najwyższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
  • Min received offers: szarą linię najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
  • Median received offers: niebieską linię mediany cenowej ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
  • Proposals: szary słupek ilości przewoźników, którzy otrzymali ofertę frachtu.
  • Responses: zielony słupek ilości ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
  • Directions: zdefiniuj jaki ogólny kierunek transportu Twoich frachtów Cię interesuje. Obszary zdefiniowane są za pomocą dwóch pierwszych cyfr kodu pocztowego. Wybierz lub wpisz obszary transportu frachtów. Jeśli chcesz wprowadzić bardziej precyzyjny parametr kierunkowy przejdź do filtra Exact route.
   Jeśli chcesz wrócić do pierwotnych ustawień filtra możesz skorzystać z opcji czyszczenia filtra - kliknij ikonę z przekreślonym lejkiem w prawym górnym rogu filtra.
  • Exact route: zdefiniuj jaki dokładny kierunek transportu Twoich frachtów Cię interesuje. Wybierz lub wpisz adresy transportu frachtów. Jeśli chcesz wrócić do pierwotnych ustawień filtra możesz skorzystać z opcji czyszczenia filtra - kliknij ikonę z przekreślonym lejkiem w prawym górnym rogu filtra.
  • User name*
   wybierz z listy pracownika / pracowników, których frachty i oferty cenowe mają być zaprezentowane.
  • Exclude low offers: zbadaj trend cenowy frachtów wykluczając z wykresu oferty cenowe od przewoźników oraz frachty, w których transakcje zawarte były po symbolicznych kwotach (poniżej 10 EUR).

Step 10 image

Wskazówki

Jeśli chcesz wrócić do ustawień defaultowych filtra, kliknij w ikonę lejka, w prawym górnym rogu filtra. Po kliknięciu Twoje filtry wrócą do wcześniejszych ustawień. 
Linie trendów mogą w części lub w całości wykresu nakładać się na siebie (oznacza to że wartości które prezentują poszczególne linie są takie same). W takim wypadku linię prezentowane są zgodnie z kolejnością filtrów: od najwyżej wymienionego do najniżej wymienionego.
Jeśli chcesz zobaczyć linię trendu znajdującą się pod którąś z wyżej umiejscowionych linii wyłącz, klikając w filtrach wszystkie linię będące nad interesującą Cię linią.
W momencie uzyskania takiej samej ilości ofert cenowych otrzymanych od przewoźników (Responses) co ilości przewoźników do których została wysłana oferta (Proposals) widoczne są tylko słupki ilości odpowiedzi przewoźników (Responses).
W każdej chwili masz możliwość zapoznać się z informacją doprecyzowującą filtr Exclude low offers, najeżdżając kursorem na ikonę “i”.

Warto wiedzieć:

 • Raport prezentuje wszystkie frachty zaakceptowane, których data rozładunku jest datą z przeszłości. Oznacza to, że frachty:
  • które nie zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu nie są prezentowane na raporcie.
  • których towar jeszcze się nie rozładował (zgodnie z ustaloną na frachcie dacie rozładunku) nie będą zaprezentowane do momentu kiedy data rozładunku nie stanie się datą historyczną / datą z przeszłości.*
Należy również pamiętać że dane z frachtów zaczytują się raz na dobę co również może być powodem braku prezentacji frachtów na raporcie - część frachtów może zostać zaczytana dopiero przy następnej aktualizacji danych.
 • Raport prezentuje cenę frachtów zaakceptowanych w konkretnych dniach. W momencie akceptacji kilku frachtów w tym samym dniu raport wyznacza na podstawie cen frachtów zaakceptowanych, medianę ceny na konkretny dzień. Cena ta zaprezentowana jest na raporcie jako niebieski punkt.
 • Brak widocznej ceny Exchange price: w niektórych przypadkach zdarza się że na wykresie nie ma podanej ceny Exchange price. Z racji że chcemy aby cena ta była jak najbardziej rzetelnie wyznaczona nie prezentujemy jej ze względu na małą ilość  danych na których bazuje algorytm wyliczający tą cenę.
 • Celem raportu jest przedstawienie jak najbardziej rzetelnego trendu cen. Aby informacja ta miała jak największą wartość poziom szczegółowości filtra kierunków rozładunku i załadunku ustalono na poziomie dwóch cyfr kodu pocztowego. Bardziej ogólne filtry ze względu na duże różnice cenowe dotyczących różnych obszarów nie dają wartości i są podlegają możliwości ich definiowania.
* Raport Benchmark
przelicza wartości zaakceptowanych frachtów na jedną walutę (zaznacza się że frachty mogą być akceptowane w różnych walutach). Obliczenia opierają się o kurs waluty przypadający na dzień rozładunku towaru ostatniego miejsca rozładunku.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)