Raport - Benchmark

Zaktualizowano 20/2/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Na podstawie danych z raportu Benchmark:

 • porównasz ceny frachtów
 • sprawdzisz trend cen na rynku
 • dopasujesz lepiej stawki cenowe swoich frachtów do trendu na rynku
 • zoptymalizujesz koszty i zminimalizujesz ryzyko przepłacania za fracht

Nawigacja w raporcie Benchmark

Aby otworzyć raport przejdź do zakładki Benchmark w module Raporty dedykowane.

Po kliknięciu zobaczysz raport składający się z trzech głównych sekcji:

 1. Kafelki Benchmark KPI - ukazujące podsumowane wartości metryk KPI
 2. Wykres Prices - wykres liniowy ukazujący linię trendu cen frachtów zaakceptowanych
 3. Wykres Offers set and responses - wykres słupkowy

Raport opiera się o zestawienie cenowe dla zaakceptowanych frachtów wysłanych do zdefiniowanych na Platformie grup podwykonawców, Stałych tras, Smart Match’a. Nie bierze jednak pod uwagę frachtów zaakceptowanych na Giełdzie transportowej Trans.eu.

Raport prezentuje wszystkie frachty zaakceptowane, których data rozładunku jest datą z przeszłości. Oznacza to, że:

 • frachty, które nie zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu nie są prezentowane na raporcie,
 • frachty, których towar jeszcze się nie rozładował (zgodnie z ustaloną na frachcie dacie rozładunku) nie będą zaprezentowane do momentu kiedy data rozładunku nie stanie się datą historyczną / datą z przeszłości.

Kafelki - KPI

Górna belka raportu przedstawia w kafelkach sumę wartości dla wybranego w filtrach zakresu czasowego.

Strzałki góra/dół wizualizują trend w porównaniu z poprzednim okresem czasowym - wzrostowy lub spadkowy.

Po najechaniu kursorem myszki na kafelek zobaczysz dodatkowe informacje:

 • na strzałkach - do którego okresu czasowego jest porównywana dana wartość
 • na liczbę - podpowiedź, czego dotyczy wybrana wartość

Co oznaczają poszczególne kafelki:

 • Median accepted price - mediana ceny frachtów zaakceptowanych (frachtów, które zakończyły się zawarciem transakcji).
 • Median exchange price - mediana ceny giełdowej. Kalkulacja ustalana jest na podstawie cen giełdowych z dni, w których zawierane były transakcje na Platformie Trans.eu.
Cena giełdowa na konkretny dzień zawarcia transakcji wyliczana jest w oparciu o algorytm cenowy stosowany na Platformie Trans.eu. Jest to ta sama cena, którą zaprezentowano w oknie publikacji przy publikacji frachtu na giełdę Trans.eu.
 • Price range of the offers received - zakres otrzymanych od przewoźników ofert cenowych. Oferty cenowe otrzymane są podczas negocjacji za pośrednictwem okna negocjacji w szufladzie frachtu lub okna negocjacji w komunikatorze.
 • Freights - łączna liczba frachtów na podstawie których zostały wyznaczone wartości w pozostałych kafelkach. Odnosi się ona również do liczby frachtów zaprezentowanych na raporcie (niebieska linia trendu frachtów zaakceptowanych).
 • Responses - łączna liczba ofert cenowych otrzymanych od przewoźników podczas negocjacji frachtów zaprezentowanych na wykresie. Odnosi się ona również do ilości odpowiedzi zaprezentowanej na wykresie (zielone słupki)

Wykres Offers set and responses

W drugiej części raportu znajduje się wykres liniowy. Wykres dostosowuje się do ustawień filtrów - wybór dokonany w sekcji filtrów definiuje, co zostanie zaprezentowane na raporcie np. linia trendu cen frachtów zaakceptowanych (tych których transakcja została zawarta na Platformie), oraz linia trendu najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników w procesie negocjacji.

Legenda wykresu:

 • Linia trendu Accepted price: niebieska linia trendu ceny zaakceptowanych frachtów
 • Linia trendu Exchange price: żółta linia trendu ceny giełdowej
 • Range of received offers: szare słupki zakresu cenowego ofert otrzymanych od przewoźników
 • Proposals: szary słupek prezentujący liczbę przewoźników, którzy otrzymali ofertę frachtu
 • Responses: zielony słupek prezentujący liczbę przewoźników, którzy odpowiedzieli na otrzymaną ofertę frachtu
 • Max received offers: szara linia trendu najwyższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników
 • Min received offers: szara linia trendu najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
 • Median received offers: niebieska linia trendu mediany ofert otrzymanych od przewoźników.

Najedź kursorem myszki na wybraną wartość, aby wyświetlić szczegóły:

 • Range of received offers: szare słupki zakresu cenowego ofert otrzymanych od przewoźników
 • Proposals: szary słupek prezentujący liczbę przewoźników, którzy otrzymali ofertę frachtu
 • Responses: zielony słupek prezentujący liczbę przewoźników, którzy odpowiedzieli na otrzymaną ofertę frachtu
 • Max received offers: szara linia trendu najwyższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników
 • Min received offers: szara linia trendu najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
 • Median received offers: niebieska linia trendu mediany ofert otrzymanych od przewoźników.

Aby otrzymać szczegółową informację dotyczącą poszczególnych danych wykresu najedź kursorem na interesujący Cię obszar, a pojawi się dodatkowy opis.

Opis dotyczy szczegółów frachtów przypadających na wskazany dzień rozładunku. W opisie znajdują się:

 • Unloading date - data rozładunku frachtów
Unloading date - na frachcie multistopowym (z wieloma miejscami załadunku i/lub rozładunku) jest to data ostatniego miejsca rozładunku frachtu.
 • Accepted price / Exchange price / Max received offers / Min received offers / Median received offers - informacja o cenie zaakceptowanej frachtu / cenie giełdowej / maksymalnej cenie otrzymanej od przewoźników w trakcie negocjacji / minimalnej otrzymanej cenie od przewoźnika w trakcie negocjacji / mediana otrzymanych ofert cenowych. Zaprezentowana informacja zależy od rodzaju linii trendu którą wskazano kursorem.

Kafelki: Przedstawiają dane zbiorcze ze wszystkich zaakceptowanych frachtów, których data rozładunku przypada na ten sam dzień:

 • Freights - łączna liczba frachtów zaakceptowanych
 • Proposals - łączna liczba przewoźników, którzy otrzymali ofertę frachtów
W kafelku Proposals zliczani są wszyscy przewoźnicy, którzy otrzymali oferty frachtów. Jeśli przewoźnik otrzymał w danym dniu kilka ofert podobnych frachtów, to każda wysłana do tego przewoźnika oferta jest niezależnie zliczona i prezentowana na raporcie.
 • Responses - łączna liczba ofert cenowych otrzymanych od przewoźników
Tak jak przy kafelku Proposals, kafelek Responses zlicza wszystkie oferty cenowe otrzymane od przewoźników.
 • Responses(%) - procent ilości ofert otrzymanych od przewoźników na wysłane oferty frachtów.
 • Min received offer - minimalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.
 • Max received offer - maksymalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.

Tabela (informacje pod kafelkami): Przedstawione w tabeli informacje odnoszą się do konkretnych frachtów (nie są to zbiorcze informacje).

 • Reference number - unikalny numer referencyjny / identyfikacyjny frachtu
 • Accepted price - wysokość ceny transakcji jaka została zawarta
 • Exchange price - cena giełdowa przypadająca na moment publikacji frachtu (jest to ta sama cena, która prezentowana jest na Platformie podczas publikacji frachtu na Giełdę ładunków)
Brak ceny giełdowej - oznacza brak ceny podanej na Platformie podczas publikacji frachtu na Giełdę Trans.eu. Powodem braku tej ceny jest zbyt mała liczba danych, które mogłyby posłużyć algorytmowi do wyznaczenia wiarygodnej prognozyc ceny.
 • Min received offer - minimalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.
 • Max received offer - maksymalna oferta cenowa otrzymana od przewoźników podczas procesu negocjacji frachtu.

Tabela frachtów

Możesz włączyć widok tabeli, w którym zobaczysz wszystkie wliczone w raport frachty. W tym celi najedź kursorem na boczne menu i kliknij w symbol kafelków.

Wyświetlone w tabeli dane możesz filtrować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Benchmark.

Za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie wykresu zdefiniuj zakres interesujących Cię danych, m.in.:

 • zakres dat rozładunku frachtów (Unloading date)
 • możesz wykluczyć frachty oraz oferty cenowe frachtów poniżej/powyżej wskazanej wartości cenowej lub zdefiniować interesujący Cię zakres cenowy prowadzonych negocjacji (Accepted Price)
 • zdecyduj, które z komponentów mają być zaprezentowane na wykresie (kliknij na wybraną nazwę komponentu)
 • zdefiniuj, jaki ogólny kierunek transportu Twoich frachtów Cię interesuje (Directions)
 • zdefiniuj, jaki dokładny kierunek transportu Twoich frachtów Cię interesuje (Exact route)
 • ustaw pracownika/-ów, których frachty chcesz odfiltrować (Employee)
Raport Benchmark przelicza wartości zaakceptowanych frachtów na jedną walutę (zaznacza się że frachty mogą być akceptowane w różnych walutach). Obliczenia opierają się o kurs waluty przypadający na dzień rozładunku towaru ostatniego miejsca rozładunku.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)