Raport - Performance

Zaktualizowano 20/2/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Raport Performance dostarczy Ci informacji, dzięki którym zmierzysz efektywność aktywności podejmowanych przez Twoją firmę na Platformie Trans.eu i CargoON.

Za pomocą raportu możesz:

 • zmierzyć aktywność Twojej firmy na Platformie
 • zbadasz miesięczne, kwartalne, roczne przyrosty aktywności
 • sprawdzisz zainteresowanie Twoimi frachtami na wybranych kierunkach
 • zmierzysz response jaki uzyskują Twoje oferty na Platformie
 • uzyskasz kontrolę nad transakcyjnością zawieraną na wybranych kierunkach

Nawigacja w raporcie Performance

W menu głównym wybierz moduł Raporty dedykowane, a następnie otwórz zakładkę Performance.

Informacje prezentowane w raporcie są powiązane z modułem Frachty.

Raport składa się z 5 głównych części:

 1. Company performance - kafelki z metrykami firmy
 2. Tabela Summary - tabelaryczne przedstawienie zsumowanych informacji o aktywności firmy
 3. Freights acceptance time - wykres słupkowy ukazujący prędkość zawierania transakcji
 4. Freights lifetime - wykres słupkowy ukazujący tylko frachty zaakceptowane
 5. Type publications timeline - wykres ukazujący, jak aktywność wykonywana na Platformie rozkłada się w czasie

Company performance

W pierwszej górnej części raportu zobaczysz kafelki, w których prezentujemy sumę kluczowych metryk odnoszących się do całej firmy (czyli firmowego konta na Platformie z indywidualnym numerem TransOffice).

Czy wiesz, że...
Twoje TransID (którego używasz do zalogowania się do Platformy) składa się z TransOffice i Twojego numeru porządkowego po myślniku. np. gdy Twoje TransID to 10023-2 -> numer 10023 to TransOffice Twojej firmy, a 2 to Twój numer porządkowy (Twoje konto zostało założone jako drugie w kolejności).

Zielone lub czerwone trójkąty w kafelkach pokazują, czy trend w porównaniu z wybranym okresem jest wzrostowy, czy spadkowy.

Najedź kursorem na wybrany kafelek, a pojawi się dymek z opisem wyjaśniającym prezentowaną w kafelku wartość.

Co oznaczają poszczególne kafelki:

 • Freights - łączna liczba frachtów dodanych na Platformę Trans.eu
 • Publications - łączna liczba publikacji ofert na Platformę Trans.eu
Pojedynczy fracht może zostać opublikowany kilkukrotnie. Wartość Freights odnosi się do liczby frachtów, natomiast wartość Freights publications do liczby wykonanych publikacji.
 • Sent offers - łączna liczba przewoźników, którzy otrzymali ofertę unikatowego frachtu
 • Responses - łączna liczba przewoźników, którzy przesłali propozycję cenową w odpowiedzi na otrzymaną ofertę unikatowego frachtu
 • Responses% - procentowa wartość przewoźników, która wysłała propozycję cenową do otrzymanych ofert unikatowego frachtu
Unikatowy fracht to wartość, w której liczymy każdy fracht opublikowany do przewoźników jako 1. Jeśli opublikujesz wielokrotnie ten sam fracht do tych samych przewoźników policzymy go wciąż jako tę samą ofertę.
 • Accepted freights - łączna liczba frachtów opublikowanych, których publikacja zakończyła się zawarciem transakcji
 • Transaction% - procentowa wartość liczby zawartych transakcji względem liczby opublikowanych frachtów
 • Not accepted - łączna liczba frachtów opublikowanych, które ostatecznie nie zakończyły się zawarciem transakcji.

Tabela Summary

W kolejnej części raportu zobaczysz tabelaryczne przedstawienie informacji o aktywności Twojej firmy w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Informacje zawarte w tabeli Summary dostosowują się do zdefiniowanego w filtrach zakresu.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • Employee - pracownik Twojej firmy, który w wybranym zakresie czasu dokonał akceptacji (zawarł transakcję) frachtu
 • Freights - ilość frachtów dodanych na Platformę przez pracownika
 • Publications - łączna liczba wykonanych publikacji frachtów przez pracownika
 • Sent offers - łączna liczba przewoźników, którzy otrzymali ofertę unikatowego frachtu wysłanego przez pracownika
 • Responses - łączna ilość przewoźników, która wysłała propozycję cenową do otrzymanej oferty unikatowego frachtu wysłanego przez pracownika
 • Responses% - procento przewoźników, którzy wysłali propozycję cenową w odpowiedzi do otrzymanych ofert unikatowych frachtów opublikowanych przez pracownika
 • Accepted freights - łączna liczba frachtów opublikowanych przez pracownika, które zakończono zawarciem transakcji
 • Transaction% - procent liczby zawartych transakcji, do ilości opublikowanych przez pracownika frachtów
 • Not accepted - łączna liczba frachtów opublikowanych przez pracownika, które ostatecznie nie zakończyły się zawarciem transakcji
 • Wiersz Average wskazuje średnie wartości poszczególnych kolumn

W tabeli możesz zastosować sortowanie: od najmniejszych do największych wartości, od największych do najmniejszych wartości lub A-Z/Z-A. Wystarczy, że najedziesz na nazwę kolumny i klikniesz w pojawiający się symbol sortowania.

Po najechaniu kursorem na wybraną komórkę w tabeli zobaczysz okienko z dodatkowymi informacjami. Jest ono szczególnie przydatne przy długiej liście pracowników.

Wykres Freights acceptance time

Poniżej tabeli znajdziesz dwa wykresy. Pierwszy z nich to wykres Freights acceptance time - pokazujący czas akceptacji frachtów. Jak szybko od publikacji oferty frachtu doszło do akceptacji przez przewoźnika. Dolna legenda pokazuje liczbę frachtów, które zostały zaakceptowane w czasie wskazanym na legendzie bocznej.

Możesz ręcznie zmienić wartość Time interval - odstępów czasowych. Dzięki temu bardziej zróżnicujesz podział frachtów na konkretne czasy akceptacji.

Po najechaniu kursorem na wybrany słupek zobaczysz podsumowanie wyświetlanej informacji:

Prędkość zawieranej transakcji może pokazać Ci jakość relacji z Twoimi podwykonawcami. Im lepsze relacje, tym szybciej dochodzi do zaakceptowania oferty.

Wykres Freights lifetime

Po prawej stronie mamy wykres Freights lifetime - wykazuje on jedynie informacje o frachtach zaakceptowanych. Jeśli na wybranym kierunku lub w wybranym okresie nie było akceptacji to pojawi się informacja o braku zaakceptowanych frachtów.

Wyświetlane informacje są zależne od ustawień filtrów całego raportu.

Wykres możesz sortować zmieniając wartość przy rubryce Sort order na: descending (malejąco) lub ascending (rosnąco).

Nad wykresem zobaczysz wartości:

 • Median no response time - medianę czasu (w minutach), jak długo oferty zaakceptowanych frachtów pozostawały bez odpowiedzi ze strony przewoźników. Im wyższy wskaźnik tym mniejsze było zainteresowanie ofertami (czas od publikacji do otrzymania pierwszej oferty od przewoźnika).
 • Median negotiation time - mediana czasu negocjacji (w minutach) - od czasu otrzymania pierwszej oferty od przewoźnika do momentu zawarcia transakcji.

Słupki wykresu dzielą się na części oznaczone osobnym kolorem:

 • No offer time - (jasny niebieski) czas bez oferty cenowej od przewoźnika - od momentu publikacji do momentu przesłania pierwszej oferty cenowej przez przewoźnika
 • Negotiation time - (ciemny niebieski) czas negocjacji frachtu - od momentu spłynięcia pierwszej oferty cenowej od przewoźnika do momentu zawarcia transakcji

Długość słupków No offer time i Negotiation time świadczy o atrakcyjności Twoich ofert. Im dłuższe są obie te części słupka, tym mniej atrakcyjna była Twoja oferta dla przewoźników.

Kolumna Country direction wskazuje, jakich kierunków dotyczyły Twoje zaakceptowane oferty frachtów (wyświetlane są kody krajów).

Przy tym wykresie również zobaczysz wszystkie informacje po najechaniu kursorem na interesującą Cię część słupka.

Type publication timeline

Ostatnia część raportu to wykres liniowy Type publication timeline przedstawiający rozłożenie liczby wybranej w wykresie wartości na osi czasu.

W tym wykresie również wszystkie pokazane wartości są zależne od ustawień filtrowania całego raportu Performance.

Sam wykres posiada możliwość przełączenia widoku pomiędzy różnymi wartościami:

Przydatne wskazówki
Wykorzystaj informacje z wykresu Type publication timeline, aby określić, w których momentach bardziej opłaca się publikować kolejne oferty frachtów. Obserwuj powtarzające się trendy i na ich podstawie planuj kolejne publikacje.

Klikając w symbol plusa (+) i munsa (-) w lewym dolnym rogu wykresu możesz zmienić skalę czasu, w której są wyświetlane dane.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Performance.

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • zakres wyświetlanych danych (Unloading date)
 • ustawienia porównania trendu (Compare by): miesięcznie, kwartalnie, rocznie, własne ustawienie
 • pracownika (Employee)
 • typ publikacji (Publication type): brak publikacji (No publication), na giełdzie (Exchange), do stałej trasy (Fixed routes), do wybranych/grup (Groups), SmartMatch
 • kierunek transportu Twoich frachtów:
  • kierunek wg krajów (Country directions) - określony kodem literowym krajów
  • kierunek wg kodu pocztowego (Directions) - określony pierwszymi dwiema cyframi kodu pocztowego
  • dokładny kierunek trasy (Exact route)

Eksport danych raportu

Możesz wyeksportować dane z raportu Performance. W tym celu kliknij w przycisk Export data.

W oknie dialogowym wybierz interesujące Cię ustawienia pliku.

Po kliknięciu w przycisk Download rozpocznie się automatyczne pobieranie pliku.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)