Raport - Freight List

Zaktualizowano 15/6/22 przez Szczepan

Przejdź do zakładki Freight List w module Raporty dedykowane.

Raport zawiera pełną listę frachtów opublikowanych i negocjowanych na Platformie oraz najistotniejsze informacje dotyczące szczegółów frachtów z perspektywy rozliczeniowej.

Step 11 image

Kluczowe wartości:
-
Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych frachtów przez wybranego podwykonawcę z wyszczególnieniem kluczowych informacji potrzebnych do jego właściwej identyfikacji między innymi podczas rozliczenia.
- Przedstawienie aktywności wykonywanej na Platformie Trans.eu całej firmy, wybranych oddziałów, zespołów, poszczególnych pracowników w ujęciu tabelarycznym oraz ilościowym.
- możliwośc lkontroli cenę frachtu za tonaż / paletę.
- monitorowanie ceny za kilometr frachtu.
- możliwość stworzenia własnego zestawienia na podstawie danych ze swoich frachtów z opcją eksportu di pliku zewnętrznego.

Panel wartości zagregowanych

Opis komponentów:

W skład panelu wartości zagregowanych wchodzi: kafelek Published freights, wykres Pallets, wykres Freight status. Wartości zaprezentowane w panelu podlegają filtrowaniu i prezentują zagregowane informacje z listy frachtów, umieszczonej pod panelem. 

 • Kafelek Published freights: przedstawia informację o ilości opublikowanych na Platformie, unikatowych frachtów. 
 • Wykres Pallets: jego zadaniem jest przedstawienie łącznej ilości:
  • palet na wymianę - słupek exchangeable,
  • palet, które nie zostały oznaczone jako te na wymianę - słupek nonexageable,
  • pozostałych rodzajów wskazanych typów ładunków - słupek other type of load.
 • Wykres Freight status: przedstawia ilość frachtów w rozbiciu na poszczególne statusy frachtów. Statusy odpowiadają momentowi procesu w jakim się znajdują na Platformie Trans.eu:
  • Accepted: odpowiadający zawarciu transakcji przez dwie strony. Fracht posiada przypisaną cenę akceptacji oraz przewoźnika, który realizuje transport.
  • In progress: oznaczający trwającą negocjację frachtu. Po odpowiednim czasie lub wykonanej aktywności, status takiego frachtu zmienia się na jeden z pozostałych.
   Fracht In progress nie posiada przypisanej ceny akceptacji oraz przewoźnika, który realizuje transport.
  • Closed: frachty o tym statusie zostały opublikowane i ostatecznie zakończyły się brakiem zawarcie transakcji z jednym z przewoźników.

Wskazówki

Klikając kursorem na dowolny słupek wykresów znajdujących się w Panelu, w prosty sposób odfiltrowujesz dane na liście frachtów. Kliknij np. w słupek Accepted na wykresie Freight status, a na liście frachtów zaprezentują się tylko frachty o statusie Accepted.

Lista frachtów

Opis komponentów:

Informacja na liście frachtów przedstawiona jest w formie tabeli. Poszczególne kolumny prezentują:

 • Reference number: unikalny numer referencyjny frachtu. Użytkownik może za jego pomocą zidentyfikować fracht na Platformie w module Frachty.
 • Employee: osoba publikująca fracht po stronie firmy zlecającej (po stronie odbiorcy raportu / klienta raportów)
 • Freight status: status frachtu - jeden z czterech wymienionych powyżej.
 • Accepted price: cena zawarcia transakcji
 • Price/ ton: cena zaakceptowana frachtu / tona.
 • Price/ pallet: cena zaakceptowana frachtu / paleta
 • Price/ km: cena zaakceptowania frachtu / KM
 • Selected carrier: wybrany przewoźnik
 • Vehicle type: rodzaje nadwozia - może być kilka.
 • Order number: unikatowy numer zlecenia. Info ze każdy zaakceptowany fracht posiada swój unikatowy numer takiego zlecenia, który generowany jest automatycznie.
 • Location: miejsce załadunku / rozładunku frachtu. Przy frachtach multistopowych podajemy wszystkie punkty rozładunku / załadunku.
 • Operation: opis czy w punkcie jest rozładunek czy załadunek
 • Operation date: data wykonanej operacji
 • Load: Nazwa ładunku
 • Weight: waga ładunku w tonach
 • Amount: ilość typu ładunku (jeśli wskazano) np. 10 palet.
 • Type of load: typ ładunku.
 • Kilometers: zliczone kilometry między poszczególnymi spotami.
 • Loading details: Szczegóły podane w szczegółach ładunku podczas wypełniania formatki frachtu.

Wskazówki

Masz możliwość sortowanie kolumn.
Masz możliwość kopiowania zawartości komórki po kliknięciu w komórkę i skopiowaniu info z tooltipa
Masz możliwość eksportu odfiltrowanych wartości - eksportujemy to co odfiltrujemy.
informacja zawarta w “i” po lewej stronie filtrów określa, które rodzaje palety zaliczamy do palet. Są tam wymienione typy ładunków, które zliczane są jako palety w kolumnie “pallets”.
brak ceny accepted - czasem zdarza się że jej nie ma bo rozładunek jeszcze się nie odbył. Nie mamy kursu waluty po której przeliczamy cenę ładunku. Dopiero kiedy będziemy mieli tą cenę (czyli kiedy data rozładunku będzie datą z przeszłości) to aktualizujemy raport o te ceny.
Brak ceny zaakceptowanej może też wynikać z tego że nie było akceptacji frachtu lub fracht jest wciąż negocjowany.
Brak przewoźnika - oznacza że fracht jest o innym statusie niż accepted.
brak price / ton - powody mogą być dwa: albo jeden z wymienionych przy braku ceny zaakceptowanej albo klient nie podaje tonażu przy ładunkach przez co nie możemy wyliczyć tej ceny.
brak price / pallet - analogicznie jak wyżej.
brak price / km - fracht musi być zaakceptowany żeby pokazać tą wartość.
Brak Order number - bedzie widoczny tylko przy frachtach zaakceptowanych. 
brak Load - pole nieobligatoryjne odpowiadające nazwie ładunku wypełnianej na formatce frachtu.
Brak weight - pole nieobligatoryjne podawane podczas wypełniania formatki frachtu.
Brak amount - pole nieobligatoryjne podawane podczas wypełniania formatki frachtu.
brak type of load - pole nieobligatoryjne podawane podczas wypełniania formatki frachtu.
brak details - pole nieobligatoryjne podawane podczas wypełniania formatki frachtu.

Filtry

Opis komponentów:

Za pomocą filtrów znajdujących się nad listą frachtów, zdefiniuj zakres interesujących Cię danych:

 • Reference number:
 • Unloading from
 • Unloading to:
 • Employee
 • Freight status
 • Location
 • Operation
 • Order number
 • Type of load
 • Currency
 • View

Wskazówki

Jeśli chcesz wrócić do ustawień defaultowych filtra, kliknij w ikonę lejka, w prawym górnym rogu filtra. Po kliknięciu Twoje filtry wrócą do wcześniejszych ustawień.

Warto wiedzieć:

Na liście frachtów znajdują się wszystkie frachty, które zostały opublikowane na Platformie Trans.eu. Zwraca się uwagę, że większość raportów dedykowanych bazuje na frachtach, których negocjacja została zakończona (frachtach, których data rozładunku jest w przeszłości, tych które zostały zaakceptowane lub odrzucone przez wszystkich uczestników negocjacji, tych które zostały anulowane). Raport Freight list natomiast poza wspomnianymi frachtami bierze pod uwagę również te frachty których negocjacja jest jeszcze w toku.
Przy niektórych frachtach zaakceptowanych (gdzie zawarta została transakcja) może brakować ceny. Powodem jest brak informacji o kursie waluty, na którą przeliczana jest wartość cenowa frachtu. Brak tej informacji wynika daty rozładunku frachtu, która jest datą z przyszłości i na której dzień przeliczany jest kurs wybranej waluty.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)