Raport - Carrier activity

Zaktualizowano 15/11/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Celem raportu Carrier activity jest pokazanie odzwierciedlenia Twojej współpracy z podwykonawcami.

Na podstawie danych z raportu Carrier activity:

 • uzyskujesz kontrolę liczby przewoźników na konkretnych kierunkach
 • masz szybki dostęp do informacji o przewoźnikach, z którymi współpracowałeś w przeszłości
 • zyskujesz bazę wiedzy, na podstawie której możesz dywersyfikować, kontrolować i zwiększać swoją bazę podwykonawców
 • widzisz kierunki, które wykazują największą i i najniższą atrakcyjność dla przewoźników
 • masz wgląd w informacje o bazach podwykonawców Twoich pracowników - widzisz jak negocjują, do kogo publikują i z którymi przewoźnikami zawierają transakcję

Nawigacja w raporcie Carrier activity

W menu głównym wybierz Raporty dedykowane, a następnie otwórz zakładkę Carrier activity.

Raport składa się z 4 głównych części:

 1. Carrier activity - kafelki prezentujące liczbowe wartości KPI będące zsumowaniem informacji z zakresu czasu, który jest ustawiony w filtrach raportu (domyślnie pokazuje ostatnie 30 dni kalendarzowych)
 2. Tabela Summary - tabelaryczne przedstawienie listy przewoźników, do których została skierowana oferta frachtu
 3. Tabela Select KPI measure - tabelaryczne przedstawienie wartości KPIz rozbiciem na realizowane kierunki transportowe
 4. Wykres Activity - przedstawiający na osi czasu liczbowe wartości dotyczace przesłanych ofert, zaakceptowanych i uzyskanych odpowiedzi od przewoźników.

Informacje prezentowane w raporcie dotyczą wszystkich przewoźników, do których Twoja firma zwróciła się z ofertą frachtu.

Zakres dostępnych informacji pod symbolem i.

Kafelki Carrier activity

Górna sekcja raportu przedstawia kafelki prezentujące sumę wartości odnoszących się do całej firmy (czyli firmowego konta na Platformie z indywidualnym numerem TransOffice).

Strzałki góra/dół wizualizują trend w porównaniu z poprzednim okresem czasowym - wzrostowy lub spadkowy.

Po najechaniu kursorem myszki na kafelek zobaczysz dodatkowe informacje:

 • na strzałkach - do którego okresu czasowego jest porównywana dana wartość
 • na liczbę - podpowiedź, czego dotyczy wybrana wartość

Co oznaczają poszczególne kafelki:

 • Carriers - łączna liczba przewoźników, którzy otrzymali od nas ofertę cenową frachtu
Ta liczba składa się z (1) przewoźników, którzy otrzymali ofertę cenową oraz (2) z tych, którzy odpowiedzieli na ofertę i zawarli transakcję z Twoją firmą.
 • Freights published - łączna liczba unikatowych frachtów, które zostały opublikowane do przewoźników.
Czy wiesz, że...
Każdy pojedynczy fracht ma przypisany swój indywidualny numer frachtu.
 • Sent offers - łączna liczb przewoźników, którzy otrzymali oferty frachtów.*** W przypadku publikacji frachtu na giełdę ilość ofert równa jest ilości przewoźników którzy wysłali ofertę cenową do frachtu
Pojedynczy fracht może zostać wysłany do kilku wybranych przewoźników. W takim wypadku w kafelku Sent offers prezentujemy zsumowaną liczbę przewoźników, którzy otrzymali ofertę frachtu odpowiadającą liczbie ofert frachtu skierowanej do przewoźników.
 • Responses - łączna liczba przewoźników, którzy odpowiedzieli na wysłane frachty
 • Accepted freights - łączna liczba transakcji jaka została zawarta na Platformie z przewoźnikami
 • Not accepted - łączna liczba frachtów która została opublikowana lecz nie doszło do zawarcia transakcji na Platformie.
Przy oznaczonej w filtrach opcji Calculate only accepted freights wartość ta będzie prezentowała 0 (zakres danych w raporcie prezentuje tylko frachty zakończone zawarciem transakcji).
 • Money paid - w zależności od ustawień filtra Convert ta wartość będzie prezentowała łączną kwotę kosztów transportowych, zapłaconych przewoźnikom przy zawarcia transakcji na Platformie.

Tabela Summary

W kolejnej części raportu zobaczysz tabelaryczne przedstawienie informacji o przewoźnikach, do których zostały skierowane oferty frachtów.

Raport składa się z kolumn zawierających:

 • Carriers - nazwę przewoźnika, który otrzymał ofertę frachtu (a w przypadku publikacji na giełdę - odpowiedział na ofertę)
 • Sent - liczbę unikatowych frachtów skierowanych do przewoźnika
 • Responses - liczbę frachtów, na które otrzymano odpowiedź
 • Responses (%) - procent odpowiedzi na wysłane do przewoźnika frachty
 • Freights accepted - liczbę frachtów zaakceptowanych przez przewoźnika
 • Freights accepted (%) - procent akceptacji frachtów, które zostały wysłane do przewoźnika
 • Money paid - łączny koszt transakcji zawartych z przewoźnikiem na Platformie
Przy braku zawarcia transakcji na Platformie z przewoźnikiem, pole Money paid będzie puste.
Kliknij na wiersz w tabeli, a kolejne części raportu zawężą swoje wyniki do informacji dotyczących wybranej pozycji.

Tabela Select KPI measure

W kolejnej części raportu zobaczysz ponownie wartości KPI (Key Performance Indicators), ale w tabelarycznej formie i z rozbiciem na kierunki transportowe. Wyświetlane liczby są zależne od wybranych w filtrach kryteriów.

Tabela składa się z 4 kolumn:

 • No. - liczba porządkowa
 • Country - kierunek realizacji transportów
 • KPI measure - wartości odpowiadające wybranemu KPI
 • kolumna wykazujące trend spadkowy lub wzrostowy

Kolumna KPI measure dostosowuje wartości do wybranej opcji w filtrze. Kliknij na rozwijane menu i wybierz KPI, który chcesz wyświetlić:

Strzałki góra/dół symbolizują trend spadkowy lub wzrostowy względem ostatniego okresu (ustawionego w filtrach raportu).

Wykres Activity

Kolejna część raportu to wykres Activity - wykazujący linię aktywności przewoźników na Platformie na osi czasu.

Wykres pokazuje trzy krzywe:

 1. Freights accepted - liczbę zaakceptowanych przez przewoźników frachtów,
 2. Responses - liczbę odpowiedzi otrzymanych od przewoźników na wysłane frachty,
 3. Sent - liczbę frachtów wysłanych do przewoźników.

Możesz wyróżnić tylko jedną wartość - wystarczy kliknąć na wybraną wartość w legendzie

Najeżdżając kursorem myszki na konkretny punkt wykresu wyświetlisz okienko z dodatkowymi informacjami.

Podobnie jak w raporcie Performance - klikając w symbol plusa (+) i minusa (-) w lewym dolnym rogu wykresu możesz zmienić skalę czasu, w której są wyświetlane dane.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Carrier activity.

Ustaw filtry zgodnie z zakresem informacji, który Cię interesuje.

W filtrach możesz ustawić:

 • zakres wyświetlanych danych (Unloading date)
 • ustawienia porównania trendu (Compare by): miesięcznie, kwartalnie, rocznie, własne ustawienie
 • odfiltrować tylko zaakceptowane frachty, na których doszło do transakcji (Calculate only accepted freights)
 • typ publikacji (Publication type): na giełdzie (Exchange), do stałej trasy (Fixed routes), do wybranych/grup (Groups), SmartMatch
 • lokalizację załadunku frachtów, które zostały skierowane do przewoźników (Loading place)
 • lokalizację rozładunku frachtów, które zostały skierowane do przewoźników (Unloading place)
 • przewoźnika, z którym podjęto współpracę (Carrier)
 • walutę prezentowanych kosztów (Currency)
 • pracownika / pracowników, którzy opublikowali fracht (Responsible person)
 • numer referencyjny frachtu (Reference number)


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)