Доклад за ефективност

Обновено 3/7/24 от Katarzyna

 • За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Корпоративни доклади.

Отчетите са видими за потребители, избрани от компанията, поръчваща достъп.

Научете повече за Корпоративните доклади.

Докладът за Performance/Ефективност предоставя информация, която помага да се измери ефективността на дейностите, извършени от вашата компания в платформата Trans.eu и CargoON.

С отчета можете да:

 • проследите активността на вашата фирма в платформата
 • проучите месечните, тримесечните и годишните покачвания в активността
 • проверете търсенето на вашите товари по избрани маршрути
 • измерите реакцията, която вашите товари получават в Платофрмата
 • получате контрол върху транзакциите, сключени по избраните маршрути

Упътване в докладът за ефективност

В основното меню изберете модул Корпоративни доклади и изберете раздел Performance/Ефективност.

Информацията, представена в доклада е свързана с модул Товари.

Отчетът се състои от 6 основни раздела:

 1. Company performance (Фирмено представяне) - елементи с фирмени показатели
 2. Summary (Обобщена таблица) - таблично представяне на обобщена информация за дейността на фирмата
 3. Freights lifetime (Срок на експлоатация на товарите) - стълбовидна диаграма, показваща времето на приемане на товарите от служителите.
 4. Publication date calendar (Календар с дата на публикация) - календар с броя на публикациите.
 5. Time between publication and acceptance (Време между публикуване и приемане) - стълбовидна диаграма, показваща скоростта на сключване на транзакциите
 6. Freights over time (Товари във времето) - диаграма, показваща как активността на Платформата се разпределя във времето.

Company performance (Ефективност на фирмата)

В първия горен раздел на отчета има елементи, които представят сумата от ключови показатели, свързани с компанията като цяло (т.е. фирмения акаунт в Платформата с индивидуален TransOffice номер).

Знаете ли, че...
TransID, който използвате за влизане в Платформата, се състои от TransOffice и вашия пореден номер след тирето. напр. ако вашият TransID е 10023-2 -> номер 10023 е TransOffice на вашата компания, а 2 е вашият пореден номер (вашият акаунт е създаден втори).

Задръжте курсора на мишката върху изброто поле - ще видите допълнително описание, обясняващо стойността, представена в полето.

Какво означава всяко поле:

 • Freights (Товари) -общ брой товари, публикувани в Платформата Trans.eu
 • Publications (Публикации) - общ брой публикации на оферти в Платформата Trans.eu
Един товар може да бъде публикуван няколко пъти. Стойността за товарите се отнася до броя на товарите, докато стойността за публикациите за товари се отнася до броя направени публикации.
 • Sent offers (Изпратени оферти)- общ брой превозвачи, получили оферта за уникален товар
 • Responses (Отговори) -общ брой превозвачи, изпратили ценово предложение в отговор на получената уникална оферта за товар
 • Responses% (% отговори) - процент на превозвачите, изпратили ценово предложение спрямо получените уникални оферти за товари
Уникален товар е стойността, с която броим всеки товар, публикуван до превозвачите, като 1. Ако публикувате един и същ товар няколко пъти на едни и същи превозвачи, ние пак ще го считаме за една и съща оферта.
 • Accepted freights (Приети товари) - общ брой публикувани товари, доведени до сделка.
 • Transaction% (Транзакция %) - процент на сключените сделки/транзакции спрямо броя на публикуваните товари.
 • Not accepted (Неприети) - общ брой публикувани товари, които в крайна сметка не са доведени до транзакция.

Обобщена таблица

Следващият раздел на доклада е таблично представяне на дейността на вашата компания по отделни служители. Информацията в обобщената таблица се коригира спрямо диапазона, определен във филтрите.

Таблицата се състои от следните колони:

 • Employee (Служител) - служител на вашата компания, приел товар (сключил сделка) в избрания период от време
 • Freights (Товари) - брой товари, добавени към Платформата от служителя
 • Publications (Публикации) - общ брой публикации за товари, направени от служителя
 • Sent offers (Изпратени оферти) - общ брой превозвачи, получили уникална оферта за товар, изпратена от служителя
 • Responses (Отговори) - общ брой превозвачи, изпратили ценово предложение към получената уникална товарна оферта, изпратена от служителя
 • Responses% (% отговори) - процент на превозвачите, изпратили ценово предложение в отговор на получените уникални оферти за товари, публикувани от служителя
 • Accepted freights (Приети товари) - общ брой товари, публикувани от служителя, завършили с транзакция
 • Transaction% (Транзакция %) - процент на сключените сделки/транзакции спрямо броя на товарите, публикувани от служителя
 • Not accepted (Неприети) - общ брой товари, публикувани от служителя, които в крайна сметка не са доведени до транзакция
 • Средният ред показва средните стойности на отделните колони

В таблицата можете да приложите сортиране: от най-малките към най-големите стойности, от най-големите към най-малките или A-Z/Z-A. Просто задръжте курсора на мишката върху името на колоната и щракнете върху символа за сортиране.

Ако задържите курсора на мишката върху избрана клетка в таблицата, ще видите изскачащ прозорец с допълнителна информация. Това е особено полезно, когато имате дълъг списък от служители.

Freights acceptance time (Време за приемане на товарите) графика

Под таблицата има две графики. Първата е графика за Freights acceptance time (Време за приемане на товарите) – показваща времето, необходимо за приемане на товари. Показва колко бързо дадена оферта за товар е била приета от превозвача след нейното публикуване. Долната легенда показва броя на приетите товари към момента, посочен в страничната легенда.

Възможно е ръчно да промените стойността на Времевия интервал (Time interval). Той предлага по-диференцирана разбивка на товарите за конкретни времена на приемане.

Ако задържите курсора на мишката върху избраната лента, ще видите обобщение на показаната информация:

Скоростта на извършената сделка/транзкация може да ви покаже качеството на отношенията с вашите подизпълнители. Колкото по-добри са тези отношения, толкова по-бързо се приемат офертите ви.

Freights lifetime (Жизнен цикъл на товарите) графика

От дясната страна можете да намерите графиката за жизнения цикъл на товарите - това показва информация само за приетите товари. Ако не е имало приемане по избрания маршрут или период, ще видите информация, че няма приет товар.

Показаната информация зависи от настройките на филтъра на целия отчет.

Можете да сортирате графиката, като промените стойността при Sort order (Ред на сортиране) на низходящ или възходящ.

Стойностите видими над графиката са:

 • Median no response time - средно време (в минути) за това колко дълго приетите оферти за товари остават без отговор от превозвачите. Колкото по-високо е съотношението, толкова по-малък е интересът към офертите (времето от публикуването до получаването на първата оферта от превозвача).
 • Median negotiation time - средно време за преговори (в минути) - от момента на получаване на първата оферта от превозвача до сключването на сделката.

Стълбовете в графиката са разделени на секции, маркирани с отделен цвят:

 • No offer time (светло син) - време без оферта от превозвача - от момента на публикуване до момента на изпращане на първата оферта от превозвача
 • Negotiation time (тъмно син) - време на договаряне на товара - от момента на получаване на първата ценова оферта от превозвача до сключването на сделката

Дължината на двата стълба за Време без оферта (No offer time) и Време за преговори (Negotiation time) показва привлекателността на вашите оферти. Колкото по-дълги са двете части на стълба, толкова по-малко привлекателна е била вашата оферта за превозвачите.

Колоната Country direction (Държава посока) показва от кои маршрути идват вашите приети оферти за товари (показват се кодовете на държавите).

Също така тази графика представя всички подробности след задържане на курсора на мишката върху дадената част от лентата.

Type publication timeline (Времева линия по типове публикации)

Последната част от докладае Type publication timeline (Времева линия по типове публикации) - линейна графика, представяща разпределението на избраните стойности на времевата линия.

Тази диаграма показва всички стойности в зависимост от филтрирането на целия Доклад за ефективността.

Самата графика има опция за превключване на изгледа между различни елементи:

Полезни съвети
Използвайте информацията от графиката Времева линия по типове публикации, за да определите в кои моменти е по-изгодно да публикувате следващите оферти за товари. Наблюдавайте повтарящи се тенденции и планирайте следващите си публикации въз основа на тях.

С щракване върху символите плюс (+) и минус (-) в долния ляв ъгъл на графиката, можете да промените времевата скала, в която се показват данните.

Филтриране

Щракнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките на филтъра за доклада за Ефективност.

В настройките на филтъра можете да изберете:

 • диапазон от показани данни (Unloading date / Дата за разтоварване)
 • настройки за сравнение на тенденции (Compare by / Сравнение по): месечно, тримесечно, годишно, персонализирана настройка
 • служители (Employee)
 • тип публикация: No publication (Без публикация), Exchange (Борса), Fixed routes (Фиксирани маршрути), избрани / групи (Groups), SmartMatch
 • маршрут на вашия товар:
  • посока по държава (Country directions) - определена от буквения код на държавата
  • посока по пощенски код (Directions) - определена от първите две цифри на пощенския код
  • точна посока на маршрута (Exact route)

Експортиране на данните от доклада

Възможно е експортиране на данни от доклада за ефективността (Performance report). За да направите това, щракнете върху бутона Export data (Експортиране на данни).

В диалоговия прозорец изберете настройките, които ви интересуват.

След като щракнете върху бутона Download (Изтегляне), файлът ще започне да се изтегля автоматично.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)