Доклад On Time In Full (OTIF)

Обновено 10/7/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Корпоративни доклади.

Докладите са видими за избрани потребители, посочени от фирмата, която иска достъп.

Научете повече за Корпоративните доклади.

Въз основа на данните от OTIF доклада можете:

 • да проверявате дали превозвачите доставят навреме,
 • да проверявате качеството на транспортните услуги, предоставяни от превозвачите,
 • да идентифициратете области, където възникват транспортни проблеми и да определяте дали те са причинени от закъснения или лошо качество на транспортната услуга,
 • да получите информация за качеството на транспортната услуга, за да ви помогне да договорите цените с превозвача (информация както за закъснения, така и за добро предоставяне на услугата може да повлияе на преговорите),
 • да преценете дали е по-изгодно да наемете няколко превозвача, за да подобрите качеството на вашите транспортни услуги,
 • да анализирате ефективността на направените промени (напр. дали броят на навременните доставки се увеличава или намалява).

Упътване в докладаOn Time In Full

Щракнете върху модул Корпоративни доклади и след това в раздел OTIF, за да получите достъп до доклад On Time In Full.

Докладът се състои от 7 основни секции:

 1. Елементи с ключови показатели за ефективност (KPI) - показващи данни за цялата фирма.
 2. Прието закъснение - параметър, указващ броя минути на закъснение, прието от превозвача.
 3. Списък с клиенти (място за разтоварване) - представяне на KPI данни, разделени по местоположение на клиента.
 4. Процент на заявките - пръстеновидна диаграма, показваща броя заявки, изпълнени навреме, забавени и със забележки за качеството на услугата.
 5. Брой заявки в рамките на интервала от време на закъснение - стълбовидна диаграма, представяща броя на закъсненията в рамките на зададения диапазон от време.
 6. Брой аявки във времето - лентова диаграма, показваща KPI данни по месеци.
 7. Списък с детайли - подробен преглед на заявките в контекста на превозвача, изпълнил дадената заявка.

Докладът OTIF принадлежи към групата доклади за Заявки и използва данни, извлечени от заявки.
Тези данни се отнасят за ръчно записаното време за различните статуси на транспортните заявки.

При разлики във времето за едни и същи статуси между данните от възложителя и изпълнителя, справката ще включва информацията от възложителя.

Докладът OTIF записва само заявки, които са адресирани до подизпълнител през платформата Trans.eu. Ако дадена заявка е приета ръчно или автоматично (чрез приети товари) и не е адресирана до подизпълнител през платформата, тя няма да бъде включена в доклада.

Ключови показатели за ефективност

Лентата в основната част на доклада съдържа елементи с ключови показатели за ефективност (KPI), които показват данни за цялата фирма. Данните не се разделят на конкретни посоки или превозвачи, освен ако не използвате опцията за филтриране (спомената по-нататък в статията).

Докладът OTIF включва следните показатели:

 • Общо заявки - брой на всички заявки, изпратени и потвърдени от превозвачите.
 • On Time In Full (OTIF) - брой изпълнени заявки в срок и без забележки към качеството на транспортната услуга.
 • On Time (OT) - брой заявки, доставени навреме.
 • In Full (IF) - брой доставени заявки без забележки за транспорта, т.е. без рекламации.
 • Not On Time (Not OT) - брой забавени заявки.
 • Not In Full (Not IF) - брой заявки със забележки (напр. относно завършване на заяката).
 • Not On Time & Not In Full (Not OT & Not IF) - брой заявки, при които е отбелязано както забавяне, така и забележки към качеството на предоставената транспортна услуга.

Ако задържите курсора на мишката върху определен KPI, ще се появи изскачащ прозорец с обяснение за какво се отнася KPI. Графиките илюстрират тенденцията - броя на заявките през отделните месеци.

Прието забавяне [мин]

Това е най-важният параметър в доклада. Позволява ви да зададете времето (в минути), което ще бъде приемливо ограничение за забавяне за превозвачите.

Когато се въведе стойност (например 15 минути), данните от останалите части на доклада ще бъдат коригирани към нея.

Ако зададете максималното допустимо време на забавяне на 20 минути и превозвачът пристигне с 10 минути закъснение, доклада ще счита заявката за изпълнена навреме (OT) и няма да я третира като забавена.

Списък с клиенти (място за разтоварване).

Списъкът представя данните от горната секция на доклада (KPI), но този път разделени по отделни места за разтоварване, които са седалището на клиентите.

Всяка колона в таблицата съответства на определен елемент от секцията KPI.

Когато щракнете върху реда с избраното място за разтоварване, останалите данни в доклада ще бъдат филтрирани, за да се покажат данни само за избраното място.

Процент на заявките

Пръстеновата диаграма представя броя на заявките, които:

 • са завършени навреме и без забележки (OTIF),
 • включват забележки по отношение на точността и качеството на транспортните услуги (не OT & не IF),
 • включват забележки само относно точността (IF & не OT).

Брой заявки в рамките на диапазона от време на забавяне

Стълбовидната диаграма, показваща броя на забавените заявки за определен период от време.

Времевият интервал се задава с помощта на параметъра Времеви интервал.

Брой завки във времето

Стълбовата диаграма представя данните от горната част на доклада (KPI) за всеки месец.

 • Не OT & не IF заявки (т.е. забавени и със забележки за транспорт) са маркирани в червено,
 • IF & не OT заявки (т.е. без забележки относно качеството на транспорта, но със закъснение) са маркирани в сиво,
 • Заявките OTIF (т.е. навреме и без забележки) са маркирани в тъмно синьо.

Когато щракнете върху избрана част от лентата, останалите секции на доклада ще се коригират, показвайки конкретни данни (напр. заявки от февруари 2023 г. със забележки относно точността).

Подробности

Подробен изглед, показващ коя заявка е приета от определен превозвач. Включва:

 • номер на заявка,
 • място на товарене,
 • място на разтоварване,
 • планирана дата на товарене,
 • планирана дата на разтоварване,
 • потвърдена дата на разтоварване (ръчно приет статус в платформата Trans.eu),
 • информация дали заявката е изпълнена навреме (OT),
 • информация дали са записани резервации за заявката (IF).

Когато щракнете върху дадена заявка, останалите секции на доклада ще се коригират, показвайки подробностите за избраната заявка.

Щети

Това е частта от доклада, в която можете да видите направените искове срещу заявки. За да отидете на предварителния преглед на искове, щракнете върху знака с червен триъгълник от дясната страна на доклада.

Освен текста на рекламацията, фигурира името на превозвача, номера на заявката и информация кой е направил рекламацията.

Филтриране

Данните могат да бъдат филтрирани по 5 начина:

 1. Кликнете върху даденото място за разтоварване в Списък Клиент (място за разтоварване).
 2. Кликнете върху броя на заявките в диаграмата Процент на заявките.
 3. Кликнете върху избраната част от диаграмата в секцията Брой заявки във времето.
 4. Щракнете върху превозвача в секцията Подробности.
 5. Задайте съответните филтри в менюто за филтриране.

Кликнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките за филтриране на доклада OTIF.

В настройките за филтриране можете:

 • изберете дата на разтоварване (Дата на разтоварване),
 • изберете превозвач (Превозвач),
 • изберете място за товарене (Място на товарене),
 • изберете място на разтоварване (Място на разтоварване),
 • изберете филтриране по посоки(Посоки),
 • добавете номер на товара (Номер на товара),
 • добавете номер на заявката (Номер на заявката).

Експорт на данни

Данните от доклада могат да бъдат експортирани във външни файлове (Excel или CSV).

За да направите това, щракнете върху Експортиране на данни.

Експортирането на данни е разделено на отделни части на доклада. Можете да изберете конкретен раздел от доклада за изтегляне. Имената на файловете, които могат да бъдат изтеглени, съответстват на имената на разделите в доклада.

Изберете частта от доклада, която искате, изберете формата и щракнете върху Изтегляне.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)