Доклад за активността на превозвача

Обновено 31/3/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Kорпоративни доклади.

Докладите са видими за потребители, избрани от фирмата, поръчваща достъп.

Научете повече за Корпоративните доклади.

Докладът за дейността на превозвача има за цел да отрази вашето сътрудничество с подизпълнители.

Въз основа на данните от доклада за активността на превозвача вие:

 • придобийте контрол върху броя на превозвачите по конкретни маршрути
 • имате бърз достъп до информация за превозвачите, с които сте работили в миналото
 • придобийте база от знания, която можете да използвате, за да диверсифицирате, контролирате и увеличите вашата база данни от подизпълнители
 • вижте направленията с най-висока и най-ниска привлекателност за превозвачите
 • имате преглед на базите данни на вашите служители с подизпълнители - можете да видите как преговарят, до кого публикуват и с кои превозвачи работят

Упътване в доклада за активността на превозвача

В основното меню изберете Enterprise reports (Корпоративни доклади) и отворете раздел Carrier activity (Активност на превозвача.

Докладът се състои от 4 основни раздела:

 1. Carrier activity (Активност на превозвача) - елементи, показващи числени стойности на ключови показатели за ефективност, представляващи съвкупност от информация от времеви диапазон, зададен във филтрите на доклада (по подразбиране това са последните 30 календарни дни)
 2. Summary (Обобщение) -таблично представяне на списъка на превозвачите, получили оферти за товари
 3. Select KPI measure (Изберете мярка за ключови показатели за ефективност) - таблично представяне на стойностите на ключови показатели за ефективност с разбивка по изпълнени транспортни маршрути
 4. Activity (Активност) - времева линия, представяща числените стойности на изпратените оферти, приетите и получените отговори от превозвачите.

Информацията, представена в доклада, се отнася за всички превозвачи, към които вашата компания се е обърнала с предложение за товари.

Обхватът на информацията е достъпен под символа i.

Елементи в Активност на превозвача (Carrier activity)

Горната секция на доклада включва елементи, показващи сумата от стойностите, отнасящи се до цялата компания (т.е. фирмен акаунт в Платформата с индивидуален TransOffice номер).

Стрелките нагоре/надолу визуализират тенденцията спрямо предходния период от време - нарастваща или намаляваща.

Задръжте курсора на мишката върху елемента, за да видите допълнителна информация:

 • на стрелките - спрямо кой период от време се сравнява стойността
 • върху числото - подсказка за какво се отнася избраната стойност

Какво означават отделните елементи:

 • Carriers (Превозвачи) - общ брой превозвачи, които са получили оферта за товар от вас
Тази цифра се състои от (1) превозвачите, които са получили ценова оферта и (2) тези, които са отговорили на офертата и са сключили сделка с вашата компания.
 • Freights published (Публикувани товари) - общ брой уникални товари, публикувани до превозвачи.
Знаете ли, че...
На всеки отделен товар се дава индивидуален номер.
 • Sent offers (Изпратени оферти) - общия брой превозвачи, които са получили оферти за товари.*** В случай на публикуване на товар на борсата, броят на офертите е равен на броя на превозвачите, които са изпратили ценова оферта за товара.
Единичен товар може да бъде изпратен до няколко превозвача. В такъв случай елемента Изпратени оферти показва общия брой превозвачи, които са получили оферта за товар, съответстващ на броя оферти за товар, изпратени до превозвачите.
 • Responses (Отговори) - общ брой превозвачи, които са отговорили на изпратените товари
 • Accepted freights (Приети товари) - общ брой транзакции, сключени с превозвачи в Платформата
 • Not accepted (Неприети) - общ брой товари, публикувани, но неизпъленени през Платформата
Когато във филтрите е избрана опцията Изчисли само приети товари (Calculate only accepted freights), стойността ще бъде представена като 0 (диапазонът от данни в доклада представя само товарите, довели до транзакция).
 • Money paid (Платени) - в зависимост от настройките на филтъра за конвертиране (Convert), тази стойност ще показва общата сума на транспортните разходи, платени на превозвачите при сключване на сделка в Платформата.

Summary (Обобщителна таблица)

Следващият раздел на доклада представя таблично превозвачите, получили оферти за товари.

Докладът се състои от следните колони:

 • Carriers (Превозвачи) - име на превозвача, който е получил офертата за товар (или, в случай на публикуване на борсата, отговорил на офертата)
 • Sent (Изпратени) - брой уникални товари, адресирани до превозвача
 • Responses (Отговор) - брой товари, за които е получен отговор
 • Responses % (Отговори %) - процент на отговорите на товари, изпратени до превозвача
 • Freights accepted (Приети товари) - брой товари, приети от превозвача
 • Freights accepted % (Приети товари %) - процент от приетите товари, които са изпратени до превозвача
 • Money paid (Платени) - обща стойност на транзакциите, сключени с превозвача на Платформата
Ако не е извършена транзакция с превозвача в Платформата, полето Платени е празно.
При щракване върху ред в таблицата следващите части на доклада стесняват своите резултати до информация относно избрания елемент.

Select KPI measure (Изберете мярка за ключови показатели за ефективност) таблица

Следващият раздел на доклада отново показва стойностите на KPI (ключови показатели за ефективност), но в таблична форма и разбити по посока на транспортиране. Показаните числа зависят от критериите, избрани във филтрите.

Таблицата се състои от 4 колони:

 • No. - пореден номер
 • Country (Държава) - посока на транспорта
 • KPI measure (Мярка за ключови показатели за ефективност) - стойности, свързани с избрания показател
 • колона, показваща тенденция към намаляване или нарастване

Колоната за измерване на показателите за ефективност коригира стойностите към избраната опция във филтъра. Кликнете върху падащото меню и изберете KPI, който искате да се визуализира:

Стрелките нагоре/надолу представляват тенденция към намаляване или нарастване по отношение на последния период (както е зададено във филтрите на доклада).

Activity (Активност) графика

Следващият раздел на доклада е графикатана активността - показваща линия на активността на превозвача в Платформата във времева линия.

Графиката представя три криви:

 1. Freights accepted (Приети товари) - брой товари, приети от превозвачите,
 2. Responses (Отговори) - брой получени отговори от превозвачи на изпратени оферти за превоз на товари,
 3. Sent (Изпратени) - брой товари, изпратени до превозвачите.

Може да се маркира само една стойност - щракнете върху избраната стойност в легендата

Задръжте курсора на мишката над дадена точка на графиката, за да се появи изскачащ прозорец с допълнителна информация.

Подобно на доклада за ефективност - като щракнете върху символите плюс (+) и минус (-) в долния ляв ъгъл на графиката, можете да промените периода от време, за който да се отнасят показаните данни.

Филтриране

Щракнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките на филтъра за доклада за активността на превозвач.

Задайте филтри според обхвата на информацията, от която се нуждаете.

Във филтрите можете да зададете:

 • обхват на показаните данни (Unloading date / Дата за разтоварване)
 • настройки за сравнение на тенденции (Compare by / Сравнете по): месечно, тримесечно, годишно, персонализирана настройка
 • филтрирайте приетите товари, за които са сключени транзакции (Calculate only accepted freights / Изчислете само приетите товари)
 • тип публикация (Publication type / Тип публикация): на Борсата (Exchange), за фиксиран маршрут (Fixed routes), до избрани / групи (Groups), SmartMatch
 • местоположение на товарене на товари, които са адресирани до превозвачите (Loading place / Място на товарене)
 • място на разтоварване на товари, които са адресирани до превозвачите (Unloading place / Място на разтоварване)
 • превозвач, с който е установено сътрудничество (Carrier / Превзовач)
 • валута на представените разходи (Currency / Валута)
 • служител(и), които са публикували товара(Responsible person / Отговорно лице)
 • референтен номер на товара (Reference number / Референтен номер)


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)