Доклад за управление на спестяванията

Обновено 1/5/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функцияа е достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителен продукт: Корпоративни доклади.

Отчетите са видими за избрани потребители, посочени от фирмата, която заявява достъп до тях.

Научете повече за продукта Корпоративни доклади.

Въз основа на данните от доклада за управление на спестяванията можете:

 • видите резултатите от преговорите на платформата Trans.eu,
 • проверете колко ефективно преговарят Вашите служители, дали могат да постигнат по-изгодни условия в сравнение с първата, най-ниската и най-високата получена оферта,
 • сравнете представянето на вашите служители,
 • разберете къде преговорите носят най-добри резултати.

За да отворите доклада, отидете на раздел Управление на спестяванията в модул Корпоративни доклади.

Докладът се състои от 6 основни раздела:

 1. Графика на приетите цени - показва общия брой транзакции, направени в платформата Trans.eu,
 2. Таблица с цените, приети от служители – съдържа служителите, които са извършили транзакции,
 3. Приета цена на карта с Държава на товарене - с общия брой транзакции за държава,
 4. Спестявания от графика - със сумата на генерираните спестявания,
 5. Спестявания на служители от Таблица с първа цена - със сумата на спестяванията, генерирани от служителите
 6. Спестявания от Първа цена на карта с Държава на товарене - със стойността на преговорите за държава

Докладътсе основава на данни, извлечени от приетите товари, т.е. тези, които са довели до сключването на транзакции на платформата Trans.eu. Данните се представят според датата на разтоварване на товара. Обменните курсове се конвертират според датата на разтоварване на товара.

Приета цена

Графиката на Приетата цена представя общата стойност на транзакциите, извършени за определен период, заедно със средните и екстремните (най-ниски и най-високи) стойности.

Общо означава общата стойност на транзакциите, направени в платформата Trans.eu.

Стрелката показва дали текущата стойност е по-висока или по-ниска от стойността от друг избран период.

Задържането на курсора върху стрелката показва периода, с който се сравнява стойността. Периодът от време може да се промени чрез филтриране.

Цена, приета от служител

В този раздел ще намерите списък на служителите, сортирани по броя на извършените от тях транзакции, започвайки с най-високия брой и завършвайки с най-малкия.

Можете да сравните резултатите от преговорите на отделните служители и да видите кой от тях е генерирал най-висока цена на сключените сделки и кой от тях е преговарял най-ефективно.

Списъкът показва до 9 служители. Използвайте плъзгача, за да посочите броя на показаните хора и филтъра, за да изберете конкретен служител.

Като щракнете върху името на служителя, останалите графики ще се коригират, за да покажат стойностите за избраното лице.

Приета цена по Държава на товарене

Картата представя общата стойност на транзакциите за държавите, в които са направени.

Можете да превключвате изгледа между „Разтоварване“ и „Товарене“, като използвате списъка до параметъра Държава.

Спестявания от

Графиката ви позволява да видите спестяванията, които вашите служители са постигнали чрез ефективни преговори.

Можете да изберете как искате да изчислите спестяванията, напр. чрез сравняване на първата оферта на служителя с приетата цена.

Спестяванията, направени по време на преговорите, се изчисляват като разликата между приетата цена на товара и избраната стойност:

 • Първа оферта - първата ценова оферта, направена от вашия служител,
 • Минимална оферта - най-ниската ценова оферта, получена от подизпълнителя,
 • Максимална оферта - най-високата ценова оферта, получена от подизпълнителя,

Пример: Когато е избран параметърът за първа цена, изчислената стойност е цената, предложена от служителя в началото минус цената, която е била приета.

Общо е сумата от спестяванията за всички транзакции.

Стрелката сравнява стойности от предишен период - показва дали текущата стойност е по-висока или по-ниска.

Спестявания на служители от Първа цена

Графиката е свързана с параметъра, който сте избрали за графиката Спестявания от.

Показва как служителите ви преговарят за цените - колкото по-висока е стойността на графиката, толкова по-ефективно е договарянето им. Стойността на постигнатите спестявания се изчислява чрез умножаване на сумата на извършената сделка (приета цена) по параметъра, избран в графиката Спестяване от.

Ако изберете Максимална оферта в графиката Спестявания от, ще видите стойности за този параметър в диаграмата Спестявания на служители от Макс. оферта:

Графиката показва до 9 топ служители. Можете да промените този брой с помощта на плъзгача.

Когато щракнете върху името на определен служител, другите графики ще показват резултатите само на този служител.

Спестявания от Първа цена при Товарене

Този раздел показва спестяванията, направени по време на текущите преговори във всяка държава.

Можете да изберете дали искате да видите спестяванията на местата за товарене или разтоварване (използвайки падащия списък) и как искате да ги изчислите (на база първа цена, минимална оферта, максимална оферта - параметър, избран в графиката Спестявания от).

Филтриране

Щракнете върху иконата на филтъра в дясната колона, за да отворите настройките на филтъра на доклада за управление на спестяванията.

Настройките на филтъра включват:

 • диапазон от показани данни (Дата на разтоварване)
 • валута на транзакцията (Валута)
 • страна на товарене (Държава на товарене)
 • страна на разтоварване (Държава на разтоварване)
 • служител (Служител)


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)