Доклад Преговори

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Kорпоративни доклади.

Докладите са видими за потребители, избрани от фирмата, поръчваща достъп.

Научете повече за Корпоративните доклади.

Въз основа на данните от доклада за преговорите можете да:

 • проверете какви спестявания са постигнати или биха могли да бъдат постигнати при отделни товари,
 • сравнете договорената цена с цената, която конкретният товар може да получи на публичната борса,
 • разгледате процеса на договаряне за всеки товар в графичен вид,
 • планирайте стратегията си за бъдещи преговори за цените въз основа на исторически данни.

Упътване в доклада за преговори

Докладът за преговори може да бъде намерен в модул Корпоративни доклади, като отворите раздела в горното меню.

Step 17 image

След като кликнете, ще видите доклад, съставен от три основни раздела:

 1. Negotiations - показва обобщени стойности
 2. Summary - таблично представяне на детайлите за преговорите
 3. Negotiation flow - показва потока на договаряне за даден товар

Negotiation (Преговори)

Горната лента на доклада се състои от елементи, представящи сумата от стойностите за времевия диапазон, избран във филтрите.

Зелените и червените стрелки в елементите показват дали тенденцията за избрания период от време се увеличава или намалява в сравнение с друг период от време, посочен във филтрите.

Обяснение на елементите
Number of freights (брой на товарите) - брой товари в списъка. Брой приети товари - тези, при които има сключена сделка.
Median of accepted price (Средна приета цена) - средна приета цена от приетите товари (показана в списъка по-долу).
Median of exchange price (Средна борсова цена) - средната борсова цена, определена въз основа на приблизителните борсови цени, дадени в таблиците по-долу (ако няма показана цена до товара, тя се пропуска при изчисляването на средната стойност).
Price range of the offers received (Ценови диапазон на получените оферти) - диапазон на цените, получени при преговори с превозвачи. Елементът представя най-ниската и най-високата цена, получена от превозвача (в доклада са включени само ценови оферти, получени от подизпълнители).
Accepted freights costs (Разходи по приети товари) - обща сума на всички сключени сделки.
Exchange price (Борсова цена) - общата сума на борсовите цени, включени в таблицата.
Minimum prices of received offers (Минимални цени на получените оферти) - общата сума на получените най-ниски ценови предложения от превозвачите.
First price offers sent (Първи изпратени ценови оферти) - общата сума на ценовите оферти, от които са започнали преговорите по дадените товари.

Summary (Обобщение)

Средната част на доклада предлага Обобщение- табличен преглед на товарите.

Таблицата представя отделните оферти с информация в колони като:

 • брой на изпратените оферти
 • брой на отговорите
 • първа изпратена оферта
 • максимална оферта, получена от превозвачи
 • минимална оферта, получена от превозвачи
 • борсова цена
 • приета цена

Ако искате да сортирате данните по избрана стойност, задръжте курсора върху името на колоната и щракнете върху символа за сортиране.

Sortuj dane w kolumnie raportu

Цветовете на редовете в таблицата показват следното:

 • тъмно син - разликата между минималната получена оферта и приетата цена е по-малка от нула (<0)
 • светло син - разликата между борсовата цена и приетата цена е по-малка от нула (<0)

Negotiation flow (Поток на преговорите)

Кликнете върху даден ред в таблицата, за да видите потока на договаряне на този товар в раздела Negotiation flow.

Графиката показва пълен анализ на потока на преговорите във времето по отношение на офертите, получени на платформата.

В потока на преговорите можете да видите:

 • времето за изпращане, получаване и приемане на ценови оферти,
 • предлаганата цена,
 • информация за това кой е предложил цената
 • процеса на договаряне за всеки отделен превозвач (включително подробности за потока от преговори с превозвача, с който е сключена сделката).

Можете да филтрирате потока от преговори с избрания превозвач. Кликнете върху линията за преговори или използвайте филтъра Carrier (от дясната страна на графиката).

Филтриране

Кликнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките за филтриране за доклата за преговори.

В настройките на филтъра можете да изберете:

 • диапазон от показани данни (Unloading date/Дата за разтоварване)
 • място на разтоварване (Unloading place)
 • място на товарене (Loading place)
 • служител (Employee)
 • диапазон на приетата цена (Accepted price)
 • валута (EUR или PLN)
 • номер на товара (Freight number)
 • тип на публикацията (Publication type): Борса, Фиксирани маршрути, до групи (до избрани) или SmartMatch.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)