Сравнителен доклад Benchmark

Обновено 26/4/23 от Sylwia

Въз основа на данните от Сравнителения доклад можете да:

 • сравнявате цените на товарите
 • следите ценовите тенденции на пазара
 • коригирате цените спрямо пазарните тенденции
 • оптимизирате разходите и минимизирате риска от надплащане за товари

Упътване в Сравнителния доклад Benchmark

За да отворите доклада, отидете на раздел Benchmark в модул Специални доклади.

След като щракнете, ще видите доклада, съставен от три основни раздела:

 1. Benchmark KPI - показва обобщени стойности на ключовите показатели за ефективност
 2. Графика Prices (Цени) - линейна диаграма, показваща тенденцията при цените на приетите товари
 3. Offers set and responses chart (Диаграма оферти и отговори) - стълбовидна диаграма

Докладът се основава на обобщения на цените за приети товари, изпратени до групи подизпълнители, определени в Платформата, Фиксирани маршрути и SmartMatch.

Справката показва всички приети товари с минала дата на разтоварване. Това означава, че:

 • товари, които не са довели до транзакция на платформата Trans.eu, не са представени в доклада,
 • товари, които все още не са разтоварени (според датата на разтоварване, договорена за товара), няма да бъдат показани, докато не мине датата на разтоварване.

Ключови показатели за офективност

Горната лента на доклада се състои от елементи, представящи сумата от стойностите за времевия диапазон, избран във филтрите.

Стрелките нагоре/надолу показват дали тенденцията се увеличава или намалява в сравнение с предишния период от време.

Задръжте курсора на мишката върху даден елемент, за да видите допълнителна информация:

 • върху стрелките - за кой период от време се сравнява стойността
 • върху числото - подсказка за какво се отнася избраната стойност

Какво означават отделните елементи:

 • Median accepted price (Средна приета цена) - средна цена на приетите товари (тези, които са довели до сделка).
 • Median exchange price (Средна борсова цена) - изчислението се основава на борсовите цени от дните, в които са сключени сделките в Платформата Trans.eu.
Борсова цена за конкретна дата на транзакция се изчислява въз основа на ценовия алгоритъм, използван в платформата Trans.eu. Това е същата цена, която се показва в прозореца за публикуване при публикуване на товари на борсата
 • Ценови диапазон на получените оферти/Price range of the offers received - диапазонът на ценовите предложения, получени от превозвачите. Ценовите предложения се получават по време на преговори през прозореца за преговори в прозореца за товари или прозореца за преговори в месинджъра.
 • Товари/Freights - общ брой товари, въз основа на които са определени стойностите в другите елементи. Също така се отнася до броя на товарите, представени в доклада (синя тренд линия на приетите товари).
 • Отговори/Responses - общ брой ценови оферти, получени от превозвачи по време на договаряне на товари, представени в графиката. Отнася се и за броя на отговорите, представени в диаграмата (зелени ленти).

Набор от оферти и диаграма с отговори

Втората част на доклада съдържа линейна диаграма. Настройва се спрямо настройките на филтрите - изборът, направен в секцията филтри, определя какво ще бъде представено в доклада, напр. тренд линията на цените на приетите товари (тези, за които е сключена сделка на Платформата) и тренд линията на най-ниските ценови предложения, получени от превозвачите в процеса на договаряне.

Легенда на диаграмата:

 • Тренд линия: Приета цена: синя тренд линия на цената на приетите товари
 • Тренд линия: Борсова цена: жълта тренд линия на борсовата цена
 • Диапазон на получените оферти: сиви ленти на ценовия диапазон на получените оферти от превозвачи
 • Предложения: сива лента, показваща броя на превозвачите, които са получили оферта за товар
 • Отговори: зелена лента, показваща броя превозвачи, които са отговорили на получена оферта за товар
 • Получени максимални оферти: сива линия на тенденцията на офертите с най-висока цена, получени от превозвачите
 • Получени минимални оферти: сива тренд линия на най-ниските ценови предложения, получени от превозвачите
 • Получени средни оферти: синя тренд линия на средни ценови предложения, получени от превозвачи

Задръжте курсора на мишката върху избраната стойност, за да видите подробностите:

За подробна информация за отделни данни от диаграма, задръжте курсора върху конкретната област, която ви интересува, за да се покаже допълнително описание.

Описанието се отнася до подробностите за товарите за посочения ден на разтоварване. Включва:

 • Дата на разтоварване - дата на разтоварване на товарите
Дата на разтоварване - при мулти стоп товар (с множество места за товарене и/или разтоварване) това е датата на последното място на разтоварване на товара.
 • Приета цена / Борсова цена / Получени максимални оферти / Получени минимални оферти / Получени средни оферти - информация за приетата цена на товара/ борсовата цена / максималната цена, получена от превозвачите по време на преговорите / минималната цена, получена от превозвачите по време на преговорите / получените оферти за средна цена. Показаната информация зависи от типа тренд линия, посочена от курсора.

Елементи: те показват обобщени данни от всички приети товари с една и съща дата на разтоварване:

 • Товари - общ брой приети товари
 • Предложения - общ брой превозвачи, получили офертата за превоз на товари
Предложенията показват всички превозвачи, получили оферти за превоз на товари. Ако превозвачът получи няколко оферти за подобни товари в даден ден, всяка оферта, изпратена до този превозвач, се брои индивидуално и се представя в доклада.
 • Отговори - общ брой получени ценови предложения от превозвачи
Подобно на Предложения, Отговори отчита всички ценови предложения, получени от превозвачите.
 • Отговри (%) - процент на получените оферти от превозвачи за изпратени оферти за превоз на товари
 • Получена минимална оферта - оферта за минимална цена, получена от превозвачите по време на процеса на договаряне на товара
 • Получена максимална цена - оферта за максимална цена, получена от превозвачите по време на процеса на договаряне на товара

Таблица (информация под елементите): Представената в таблицата информация се отнася за конкретни товари (не е обобщена информация).

 • Референтен номер - уникален референтен / идентификационен номер на товара
 • Приета цена - цена, на която е сключена сделката
 • Борсова цена - борсова цена към момента на публикуване на товара (това е същата цена, която е представена в Платформата при публикуване на товара на борсата за товари)
Без борсова цена - означава, че е посочена цена в Платформата при публикуване на товара на борсата Trans.eu. Причината за отсъствието на тази цена е недостатъчното данни, които биха могли да бъдат използвани от алгоритъма за определяне на надеждна ценова прогноза.
 • Получена минимална оферта - оферта с минимална цена, получена от превозвачите по време на процеса на договаряне на товара
 • Получена максимална оферта - оферта с максимална цена, получена от превозвачите по време на процеса на договаряне на товара

Таблица с товари

Можете да активирате табличния изглед, в който можете да видите всички товари, включени в доклада. За да направите това, задръжте курсора на мишката върху страничното меню и щракнете върху символа.

Данните, показани в таблицата, могат да бъдат филтрирани според вашите нужди.

Филтриране

Кликнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките на филтъра за Сравнителния доклад (Benchmark).

Използвайте филтрите от дясната страна на диаграмата, за да определите обхвата на данните, от които се нуждаете:

 • диапазон от дати за разтоварване (Дата на разтоварване)
 • можете да изключите товари и оферти за товари под/над посочената ценова стойност или да определите ценови диапазон за водените преговори (Приета цена)
 • решете кои компоненти да бъдат представени в диаграмата (щракнете върху името на избрания компонент)
 • определете общата посока на транспортиране на вашите товари, които ви интересуват (Посоки)
 • определете конкретната посока на транспортиране на вашите товари, които ви интересуват (Точен маршрут)
 • изберете служител/я/ите, чиито товари искате да филтрирате (Служител)
Докладът за сравнение преобразува стойностите на приетите товари в една валута (моля, имайте предвид, че товарите може да се приемат в различни валути). Изчисленията се основават на обменния курс в деня на разтоварване на стоките на последното място на разтоварване.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)