(TFF) TransRisk на спедитор - независим показател за платежоспособност

Обновено 13/2/24 от Jakub

TransRisk е показател за платежоспособността на фирмата, който представя настоящото й състояние и има за цел да улесни анализа на риска и вземането на решение за сътрудничеството с контрагенти. Това е динамичен продукт, чийто алгоритъм изчислява ежедневните данни от няколко източника.

TransRisk има 5-точкова скала:

  • Отличен платец,
  • Много добър платец,
  • Добър платец,
  • Среден платец,
  • Слаб платец.

Информацията „без данни“ означава, че компанията има твърде малко транзакции и рейтинги за изчисляване на TransRisk.

За да се гарантира актуална информация относно текущата ситуация на фирмата, крайният резултат се влияе главно от данни от последните 60 дни. В този случай говорим предимно за данни, идващи директно от платформата Trans.eu. Алгоритъмът обаче включва и данни от външни източници, като напр. агенции за кредитен рейтинг. От друга страна, фирмите, които искат да се погрижат за доверието към тях, също могат да предоставят за целите на алгоритъма най-новите данни за своя бизнес.

Най-важните фактори, които повлияват TransRisk са:

  • Навиците на плащане (борса за дългове, докладвани случай за събиране на дългове),
  • Активността в платформата Trans.eu (сключени сделки, получени оценки),
  • Финансови данни (текущи показатели и тенденции, финансова сигурност),
  • Отношения (капиталови и личниl),
  • Основни данни (вкл. юридическа форма, история както на пазара, така и в Trans.eu).

Въпреки че оценките на контрагентите влияят на TransRisk, заслужава да се отбележи, че това е само един от много фактори. ТransRisk и оценките са два различни продукта. Оценките са субективни мнения на контрагенти, докато TransRisk е алгоритъм, базиран на голям брой фактори, а най-важните от тях са навиците на плащане на фирмата.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)