Typ a správa o činnosti

Aktualizované 27/6/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre používateľov CargoON a Trans for Forwarders, ktorí si zakúpili doplnkový produkt: Podnikové správy (BI Report).

Reporty sú viditeľné pre používateľov vybraných na základe prístupu k objednávke firmy.

Viac informácií o podnikových reportoch.

Na základe údajov zo správy Typ a aktivita môžete:

 • získať informácie o tom, čo sa stalo s nákladom po jeho zverejnení
 • zistiť, ktorí zamestnanci sú vysoko efektívni a s akým úsilím
 • skontrolovať, koľko nákladov bolo dohodnutých oficiálne a koľko z nich bolo dohodnutých v rozhovoroch na Messengeri
 • overiť, ako vaši zamestnanci vyhľadávajú subdodávateľov a aké výsledky dosahujú

Type & activity (Typ a aktivita) je report zobrazujúci graf aktivít z hľadiska:

 • konverzácií na Messengeri
 • uskutočnených rokovaní
 • vyjednávaní s konverzáciami na messengeri
 • žiadna činnosť (týka sa nákladov, pri ktorých nebola zaznamenaná žiadna činnosť).

Nájdete ju v module Podnikové reporty. Kliknite na kartu s názvom hlásenia, ktoré chcete zobraziť.

Správa sa skladá z dvoch pohľadov: Typ publikácie a Publikačná činnosť. Ak chcete medzi nimi prepínať, kliknite na zvolenú možnosť. Na pravej strane sa nachádza legenda, ktorá vám pomôže čítať údaje v grafe.

Po prejdení kurzorom myši nad určitú časť stĺpcového grafu sa zobrazí vyskakovacie okno s ďalšími informáciami:

 1. Konverzný lievik publikácie - graf zobrazujúci konverziu nákladu danej spoločnosti. Graf zobrazuje:
  • Publikácie - počet publikácií môže byť väčší ako počet nákladných prepráv, ak boli jednotlivé nákladné prepravy publikované viackrát.
  • Náklad s odozvou - počet nákladov, ktoré dostali odozvu s rozdelením na:
   • Iba prerokované - počet nákladov prerokovaných pomocou okna na prerokovanie (v zásuvke nákladu alebo v messengeri vo vyhradenom okne na vyjednávanie);
   • Len konverzácia - počet nákladov, pre ktoré sa uskutočnila kontextová konverzácia* pomocou Messengeru;
   • Vyjednané s konverzáciou - počet nákladov vyjednaných pomocou vyjednávacieho okna a súvisiacej kontextovej konverzácie s použitím Messengera;
   • Prijaté publikácie - počet prijatých publikácií
   • Publikácie bez aktivity - počet publikovaných nákladových tovarov bez akejkoľvek interakcie (vyjednávania alebo konverzácie).

 1. Publikácie na používateľa
  V ďalšej časti sa nachádza tabuľka zamestnancov, v ktorej je uvedený počet a percentuálny podiel ich publikácií, ktoré boli prerokované, o ktorých sa diskutovalo prostredníctvom messengera, a tých, na ktoré nebola zaznamenaná žiadna reakcia.

Kliknutím na vybraného používateľa aktualizujete vyššie uvedené grafy tak, aby zobrazovali iba údaje pre tohto používateľa.

Tabuľka typov publikácií

Údaje pre typ publikácie sú prezentované pomocou koláčového a stĺpcového grafu. Koláčový graf znázorňuje celkový počet publikovaných nákladných tovarov.

Legenda vedľa grafu ukazuje, ktorá farba predstavuje ktorý spôsob zverejnenia ponuky prepravy: na burze (Exchange), na privátnych burzách (Corporate), na pevných trasách (Fixed routes).

Graf Publikácie v čase zobrazuje celkový počet publikovaných nákladných zásielok v priebehu času.

Po nabehnutí kurzora na príslušnú farbu v lište sa zobrazí počet publikácií z daného režimu publikovania.

Po kliknutí sa ostatné grafy prispôsobia vybranej hodnote.

Nastavenia zobrazených údajov môžete zmeniť v možnostiach filtrovania, ktoré sú uvedené nižšie.

Graf publikačnej činnosti

Graf publikačnej činnosti je druhým zobrazením správy. Zobrazuje súčet nákladu publikovaného vo zvolenom časovom období v členení na:

 • počet uverejnených dohodnutých nákladov,
 • počet uverejnených nákladov bez akejkoľvek interakcie (rokovania alebo rozhovory).
*Kontextová komunikácia - konverzácia v aplikácii Messenger, ktorá sa začala v kontexte nákladu, t. j. dopravca, ktorý prijal náklad, klikol na ikonu aplikácie Messenger v zozname nákladu alebo na ikonu aplikácie Messenger v zásuvke nákladu, alebo začal kontextovú konverzáciu v aplikácii Messenger.

Filtrovanie

Filtrovanie je možné vykonať pomocou:

 1. kliknutím na položku v legende nad grafom (napr. burza, ak chcete zobraziť len náklad uverejnený na burze),
 2. kliknutím na meno konkrétnej osoby v tabuľke pod grafom (zobrazia sa len ponuky zverejnené daným zamestnancom),
 3. nastavenie príslušných filtrov v ponuke filtrov.

Kliknutím na symbol filtra v pravom stĺpci otvorte nastavenia filtrovania pre výkaz Typ a činnosť.

Otwieranie ustawień filtrowania

V nastaveniach filtra môžete:

 • zvoliť filtrovanie podľa parametra Zvoľte kalendár: podľa dátumu vykládky alebo dátumu zverejnenia nákladu;
 • zmeniť rozsah dátumu vykládky (Dátum vykládky);
 • vybrať zamestnanca (Employee);
 • vybrať krajiny nakládky a/alebo vykládky (Krajina nakládky / Krajina vykládky);
 • vyberte typy zverejnenia nákladu: na burzu (Exchange), na privátnu burzu (Private), na firemnú burzu (Corporate), na pevnú trasu (Fixed routes), na vybrané/skupiny (Groups), ponuky SmartMatch;
 • vybrať typy činností (Publication activity);
 • filtrovať publikácie, na ktoré boli prijaté odpovede a/alebo ktoré boli akceptované (Replied, Accepted);
 • vybrať dopravcu, ktorý prijal ponuku prepravy (Prijatý dopravca)
 • pridať číslo nákladu (Freight number)
 • pridať externé ID

Výberom možnosti Zobraziť podrobnosti o nákladoch (ikona rozbaľovacieho zoznamu pod symbolom filtra) sa zobrazí tabuľka s nasledujúcimi údajmi:

 • Externé ID,
 • Číslo nákladu
 • Zamestnanec,
 • Miesto nakládky
 • Miesto vykládky,
 • Dátum vykládky,
 • Dátum zverejnenia,
 • Typ publikácie,
 • Aktivita zverejnenia - informácia o tom, či bola ponuka prerokovaná alebo nie,
 • Akceptovaná cena - akceptovaná cena prepravy.
 • Akceptovaný dopravca - dopravca, ktorý ponuku akceptoval.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)