Report - Správa úspor

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre používateľov CargoON a Trans for Forwarders, ktorí si zakúpili doplnkový produkt: Podnikové správy (BI reports).

Reporty sú viditeľné pre vybraných používateľov, ktorých určila spoločnosť požadujúca prístup.

Viac informácií o produkte Podnikové reporty.

Na základe údajov zo zostavy Správa úspor (Savings Management) môžete:

 • vidieť výsledky rokovaní na Platforme Trans.eu,
 • skontrolovať, ako efektívne vaši zamestnanci vyjednávajú, či môžu dosiahnuť výhodnejšie podmienky v porovnaní s prvou, najnižšou a najvyššou prijatou ponukou,
 • porovnať výkonnosť vašich zamestnancov,
 • zistiť, kde vyjednávanie prináša najlepšie výsledky.

Ak chcete otvoriť výkaz, prejdite na kartu Riadenie úspor v module Podnikové reporty.

Report sa skladá zo 6 hlavných častí:

 1. Graf prijatých cien - zobrazuje celkový počet transakcií uskutočnených na Platforme Trans.eu,
 2. Tabuľka akceptovaných cien zamestnancov - obsahuje zoznam zamestnancov, ktorí vykonali transakcie,
 3. Akceptovaná cena na mape krajín načítania - s celkovým počtom transakcií v jednotlivých krajinách,
 4. Úspory z grafu - s výškou vygenerovaných úspor,
 5. Tabuľka úspory zamestnancov z Prvej ceny - s výškou úspor vygenerovaných zamestnancami
 6. Úspory z Prvej ceny na mape Načítanie - s hodnotou vyjednávaní za krajinu.

Správa je založená na údajoch získaných z prijatých nákladov, t. j. tých, ktoré viedli k uzatvoreniu transakcií na Platforme Trans.eu.
Údaje sa uvádzajú podľa dátumu vyloženia nákladu.
Výmenné kurzy sú prepočítané podľa dátumu vyloženia nákladu

Prijatá cena

V grafe Akceptovaná cena sa uvádza celková hodnota transakcií uskutočnených za určité obdobie spolu s mediánom a extrémnymi (najnižšími a najvyššími) hodnotami.

Celková hodnota znamená celkovú hodnotu transakcií uskutočnených na Platforme Trans.eu.

Šípka označuje, či je aktuálna hodnota vyššia alebo nižšia ako hodnota z iného vybraného obdobia.

Po nabehnutí kurzora na šípku sa zobrazí obdobie, s ktorým sa hodnota porovnáva. Rozsah dátumu je možné zmeniť filtrovaním.

Zamestnanec akceptoval cenu

V tejto časti nájdete zoznam zamestnancov zoradených podľa počtu nimi uskutočnených transakcií, počnúc najvyšším číslom a končiac najnižším.

Môžete porovnať výsledky vyjednávania jednotlivých zamestnancov a zistiť, ktorý z nich vygeneroval najvyššiu cenu uzatvorených transakcií a ktorý z nich vyjednával najefektívnejšie.

V zozname sa zobrazí maximálne 9 zamestnancov. Pomocou posuvníka môžete určiť počet zobrazených osôb a pomocou filtra vybrať konkrétneho zamestnanca.

Kliknutím na meno zamestnanca sa ostatné grafy upravia tak, aby zobrazovali hodnoty pre vybranú osobu.

Prijatá cena v krajine nakladania

Mapa zobrazuje celkovú hodnotu transakcií pre krajiny, v ktorých boli uskutočnené.

Zobrazenie môžete prepínať medzi "Vykládkou" a "Nakládkou" pomocou zoznamu vedľa parametra Krajina.

Úspory z

V tabuľke si môžete pozrieť úspory, ktoré vaši zamestnanci dosiahli vďaka efektívnemu vyjednávaniu.

Môžete si vybrať spôsob výpočtu úspory, napr. porovnaním prvej ponuky zamestnanca s akceptovanou cenou.

Úspora dosiahnutá počas vyjednávania sa vypočíta ako rozdiel medzi akceptovanou cenou za prepravu a zvolenou hodnoto:

 • Prvá ponuka - prvá cenová ponuka predložená vaším zamestnancom,
 • Min. ponuka - najnižšia cenová ponuka prijatá od subdodávateľa,
 • Max. ponuka - najvyššia cenová ponuka prijatá od subdodávateľa,

Príklad: Ak je vybraný parameter Prvá cena, vypočíta sa hodnota, ktorú zamestnanec ponúkol na začiatku, mínus cena, ktorá bola akceptovaná.

Total je súčet úspor za všetky transakcie.

Šípka porovnáva hodnoty z predchádzajúceho obdobia - ukazuje, či je aktuálna hodnota vyššia alebo nižšia.

Úspora zamestnanca z Prvej ceny

Graf je prepojený s parametrom, ktorý ste vybrali pre graf Úspora z.

Zobrazuje, ako vaši zamestnanci vyjednávajú o cenách - čím vyššia je hodnota na grafe, tým efektívnejšie bolo ich vyjednávanie. Hodnota dosiahnutej úspory sa vypočíta vynásobením sumy uskutočnenej transakcie (akceptovanej ceny) parametrom zvoleným v grafe Úspora z.

Ak v grafe Úspora z vyberiete položku Max. ponuka, hodnoty tohto parametra sa zobrazia v grafe Úspora zamestnancov z max. ponuky:

V tabuľke je zobrazených až 9 najlepších zamestnancov. Tento počet môžete zmeniť pomocou posuvníka.

Keď kliknete na meno konkrétneho zamestnanca, v ostatných grafoch sa zobrazia len výsledky tohto zamestnanca.

Úspora z prvej ceny pri načítaní

Táto časť zobrazuje úspory dosiahnuté počas prebiehajúcich rokovaní v jednotlivých krajinách.

Môžete si vybrať, či chcete vidieť úspory na miestach nakládky alebo vykládky (pomocou rozbaľovacieho zoznamu) a ako ich chcete vypočítať (na základe prvej ceny, min. ponuky, max. ponuky - parameter vybraný v tabuľke Úspora z).

Filtrovanie

Kliknutím na ikonu filtra v pravom stĺpci otvorte nastavenia filtrovania zostavy Správa úspor.

Nastavenia filtra zahŕňajú:

 • rozsah zobrazených údajov (Unloading date)
 • mena transakcie (Currency)
 • krajina nakládky (Loading country)
 • krajina vykládky (Unloading country)
 • zamestnanec (Employee)


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)