Zhrnutie hodnotení v riadku ponuky dopravnej databázy

Aktualizované 6/2/24 uverejnené Jakub

Na novej Platforme môžete skontrolovať zoznam spoločností a mesačný trend z úrovne dopravnej databázy.

Rýchly prístup k hodnoteniu spoločnosti

V riadku ponuky v rámci databázy sa po presunutí kurzora nad rating, viditeľným pod menom spoločností zobrazí rozdelenie platových tried rozdelené do počtu platových stupňov na päťbodovej stupnici, kde 1 je najnižšia a 5 najvyššia. Vedľa zoznamu sa zobrazuje aj mesačný trend, ktorý sa vypočíta, ak spoločnosť získa do jedného mesiaca najmenej 10 hodnotení.

Zhrnutie hodnotení v riadku ponuky dopravnej databázy

Ako funguje tento trend?

Trend sa počíta na základe porovnania hodnotení aktuálneho mesiaca s priemerom predchádzajúcich mesiacov, takže môžete skontrolovať, či je trend stúpajúci, klesajúci alebo stabilný.

  • ak sa počas posudzovania objaví v riadku ponuky značka v podobe zelenej šípky nahor, hodnotenie sa v porovnaní s minulým mesiacom zvýšilo. Po umiestnení kurzora nad rating sa zobrazí aj graf ukazujúci mesačný trend.
Zhrnutie hodnotení v riadku ponuky dopravnej databázy

  • ak sa známka pri hodnotení objaví vo forme červenej šípky nadol, znamená to, že hodnotenie v porovnaní s minulým mesiacom kleslo. Po umiestnení kurzora nad rating sa zobrazí aj graf ukazujúci mesačný trend. Po kliknutí na hodnotenie sa zobrazí okno s informáciami o spoločnosti, v ktorom si môžete skontrolovať podrobnosti ohlásených problémov.
  • ak pri hodnotení nie je vyznačená šípka, znamená to, že::
    • Rating zostal v poslednom mesiaci nezmenený - po presunutí kurzora nad ratingom sa zobrazí graf s mesačným trendom.
  • spoločnosť má príliš málo hodnotení na výpočet mesačného trendu - spoločnosť by mala získať najmenej 10 hodnotení za posledné dva mesiace na výpočet mesačného trendu.
    Zhrnutie hodnotení v riadku ponuky dopravnej databázy

  • prerušovaná čiara - v grafe to znamená, že spoločnosť v daných mesiacoch nezískala dostatok ratingov na výpočet trendu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)