Správa o činnosti dopravcu

Aktualizované 15/11/23 uverejnené Sylwia

Správa o činnosti dopravcu má za cieľ odrážať vašu spoluprácu so subdodávateľmi.

Na základe údajov z prehľadu aktivity dopravcu:

 • získate kontrolu nad počtom dopravcov na konkrétnych trasách
 • máte rýchly prístup k informáciám o dopravcoch, s ktorými ste v minulosti spolupracovali
 • získate vedomostnú základňu, ktorú môžete použiť na diverzifikáciu, kontrolu a zveľaďovanie databázy subdodávateľov
 • pozriete si smery s najvyššou a najnižšou atraktivitou pre dopravcov
 • máte prehľad o databázach subdodávateľov svojich zamestnancov – vidíte, ako vyjednávajú, komu zverejňujú ponuky a s akými dopravcami obchodujú

V hlavnom menu vyberte Podnikové prehľady a otvorte kartu Aktivita dopravcu.

Správa pozostáva zo 4 hlavných častí:

 1. Aktivita dopravcu – údaje zobrazujúce číselné hodnoty KPI, ktoré sú agregáciou informácií z časového rozsahu nastaveného vo filtroch prehľadov (v predvolenom nastavení je to posledných 30 kalendárnych dní)
 2. Súhrnná tabuľka - tabuľková prezentácia zoznamu dopravcov, ktorí dostali ponuky na prepravu
 3. Výber tabuľky meraní KPI - tabuľková prezentácia hodnôt KPI s rozpisom podľa vykonaných prepravných ciest
 4. Tabuľka aktivít - časová os predstavujúca číselné hodnoty odoslaných ponúk, prijatých ponúk a prijatých odpovedí od dopravcov.

Informácie uvedené v správe sa týkajú všetkých dopravcov, ktorých vaša spoločnosť oslovila s ponukou prepravy.

Rozsah informácií je dostupný pod symbolom i.

Údaje aktivity dopravcu

Horná časť zostavy obsahuje dlaždice zobrazujúce súčet hodnôt týkajúcich sa celej spoločnosti (t. j. firemného účtu na Platforme s individuálnym číslom TransOffice).

Šípky nahor/nadol zobrazujú trend v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím – rastúci alebo klesajúci.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, umiestnite kurzor myši na dlaždicu:

 • na šípkach - s ktorým časovým obdobím sa hodnota porovnáva
 • na čísle - nápoveda, na čo sa zvolená hodnota vzťahuje

Čo znamenajú jednotlivé dlaždice / plochy:

 • Dopravcovia – celkový počet dopravcov, ktorí od vás dostali ponuku na prepravu
Tento údaj tvoria (1) dopravcovia, ktorí dostali cenovú ponuku a (2) tí, ktorí reagovali na ponuku a uzavreli transakciu s vašou spoločnosťou.
 • Zverejnené náklady - celkový počet jedinečných prepravných nákladov zverejnených dopravcom.
Vedeli ste, že...
Každému nákladu je pridelené individuálne číslo nákladu.
 • Odoslané ponuky - celkový počet dopravcov, ktorí dostali ponuky nákladu. *** V prípade zverejnenia nákladu na burzu sa počet ponúk rovná počtu dopravcov, ktorí zaslali cenovú ponuku na náklad
Jeden náklad je možné poslať viacerým dopravcom. V takom prípade karta Odoslané ponuky zobrazuje súhrnný počet dopravcov, ktorí dostali ponuku na náklad, zodpovedajúci počtu ponúk nákladov zaslaných dopravcom.
 • Odpovede - celkový počet dopravcov, ktorí odpovedali na odoslané náklady
 • Prijaté náklady – celkový počet transakcií uzatvorených s dopravcami na Platforme
 • Neakceptované – celkový počet nákladov zverejnených, ale neuskutočnených na Platforme
Keď je vo filtroch vybratá možnosť Vypočítať iba akceptované náklady, hodnota sa zobrazí ako 0 (rozsah údajov v prehľade predstavuje iba náklad, ktorý viedol k transakcii).
 • Peniaze zaplatené – v závislosti od nastavenia filtra Konvertovať táto hodnota zobrazí celkovú výšku prepravných nákladov zaplatených dopravcom pri uzatváraní transakcie na Platforme.

Súhrnná tabuľka

V ďalšej časti správy je uvedená tabuľková prezentácia dopravcov, ktorí dostali ponuky nákladu.

Prehľad pozostáva z nasledujúcich stĺpcov:

 • Dopravcovia - názov dopravcu, ktorý dostal ponuku nákladu (alebo v prípade zverejnenia na burze odpovedal na ponuku)
 • Odoslané - počet jedinečných nákaldov adresovaných dopravcovi
 • Odpovede - počet nákladov, na ktoré bola prijatá odpoveď
 • Odpovede (%) – percento odpovedí na náklady odoslané dopravcovi
 • Prijaté náklady - počet zásielok prijatých dopravcom
 • Prijaté náklady (%) - percento prijatých nákladov, ktoré boli odoslané dopravcovi
 • Zaplatené peniaze – celkové náklady na transakcie uzatvorené s dopravcom na Platforme
Ak sa na Platforme neuskutoční žiadna transakcia s dopravcom, pole Zaplatené peniaze je prázdne.
Po kliknutí na riadok v tabuľke sa v nasledujúcich častiach zostavy zúžia výsledky na informácie týkajúce sa vybranej položky.

Vyberte tabuľku merania KPI

V ďalšej časti zostavy sú opäť uvedené hodnoty KPI (Key Performance Indicators), ale v tabuľkovej forme a rozdelené podľa smeru dopravy. Zobrazené čísla závisia od kritérií zvolených vo filtroch.

Tabuľka pozostáva zo 4 stĺpcov:

 • Č. - poradové číslo
 • Krajina - smer prepravy
 • KPI hodnota - hodnoty týkajúce sa zvoleného KPI
 • s klesajúcim alebo rastúcim trendom

Stĺpec merania KPI upraví hodnoty podľa vybratej možnosti vo filtri. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte KPI, ktoré chcete zobraziť:

Šípky nahor/nadol predstavujú klesajúci alebo rastúci trend vzhľadom na posledné obdobie (ako je nastavené vo filtroch prehľadu).

Tabuľka aktivít

Ďalšou časťou prehľadu je graf aktivity – zobrazujúci líniu aktivity dopravcu na Platforme na časovej osi.

Graf predstavuje tri krivky:

 1. Prijaté náklady - počet nákladov prijatých dopravcami,
 2. Odpovede - počet prijatých odpovedí od dopravcov na odoslané ponuky nákladov,
 3. Odoslané – počet nákladov odoslaných dopravcom.

Je možné zvýrazniť iba jednu hodnotu - kliknite na vybranú hodnotu v legende

Umiestnením kurzora myši nad daný bod na grafe zobrazíte kontextové okno s ďalšími informáciami.

Podobne ako pri prehľade výkonnosti – kliknutím na symboly plus (+) a mínus (-) v ľavom dolnom rohu grafu môžete zmeniť časové obdobie, za ktoré sa údaje zobrazujú.

Filtrovanie

Kliknutím na symbol filtra v pravom stĺpci otvoríte nastavenia filtra pre prehľad aktivity dopravcu.

Nastavte filtre podľa rozsahu informácií, ktoré potrebujete.

Vo filtroch môžete nastaviť:

 • rozsah zobrazených údajov (dátum vykládky)
 • nastavenia porovnávania trendov (Porovnať podľa): mesačné, štvrťročné, ročné, vlastné nastavenie
 • odfiltrovať prijaté náklady, pre ktoré boli uskutočnené transakcie (vypočítať iba prijaté náklady)
 • typ publikácie: na Burze (Exchange), pre stálu trasu (Fixed routes), do vybraných/skupín (Groups), SmartMatch
 • miesto nakládky nákladov, ktoré boli adresované dopravcom (miesto nakládky)
 • miesto vykládky nákladov, ktoré boli adresované dopravcom (miesto vykládky)
 • dopravca, s ktorým bola nadviazaná spolupráca (Carrier)
 • mena prezentovaných nákladov (mena)
 • zamestnanci, ktorí zverejnili náklad (zodpovedná osoba)
 • referenčné číslo nákladu (referenčné číslo)


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)