Pevné nastavenie ceny/sadzby trasy

Aktualizované 12/2/24 uverejnené Ania

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre všetkých používateľov CargoON, ktorí si zakúpili produkt CargoON Freight Platform.

Z tohto článku sa dozviete, ako:

 • zapnúť/vypnúť vyjednávanie o cene s dopravcom
 • nastaviť variabilnú cenu pre každú prepravu
 • vytvoriť paletovú cenovú tabuľku
 • nastaviť vysporiadanie so sadzbou za tonu

Zapnúť/vypnúť vyjednávanie cien s dopravcom

Cenové dojednania je možné upravovať pri pridávaní dopravcu do trasy (novej alebo existujúcej). Môžete to urobiť:

Môžete to urobiť:

 1. Počas vytvárania novej stálej trasy (viac informácií: Odoslanie ponuky pevnej trasy dopravcom)
 2. Na existujúcej stálej trase
 • V module Stále trasy s dopravcami kliknite na vybranú stálu trasu a potom na tlačidlo Pridať dopravcu.

Vo formulári na pridanie dopravcu najprv vyberte spoločnosti, ktorým chcete poslať návrh zmluvných podmienok. Potom v časti Cena/sadzba nastavte najvhodnejšie ceny za prepravu.

Vyberte možnosť Cena, potom zadajte sumu a nastavte príslušnú menu.

 • v časti Cena/Sadzba nastavte spôsob stanovenia ceny za prepravu
 • vyberte možnosť Za prepravu, zadajte sumu a vyberte menu

Umožnite dopravcovi rokovať s vami o cene a nechať si posielať cenové ponuky.

Vedeli ste, že?
Ak nie je predložený žiadny návrh ceny za pevnú trasu, automaticky sa povolí možnosť vyjednať cenu s dopravcom. Nezadanie ceny automaticky spustí vyjednávanie o cene s vašimi dodávateľmi

Nastavenie paletovej cenovej tabuľky

Ak vo formulári na vytvorenie pevnej trasy vyberiete typ nákladu: paleta, vo formulári na pridanie dopravcu do trasy môžete nastaviť paletovú cenovú tabuľku. Túto možnosť použite na vytvorenie flexibilnejšej zmluvy na pevnú trasu.

 1. V časti Cena/sadzba vyberte možnosť Paletová cenová mriežka.
 2. Ďalej sa rozhodnite, či chcete nastaviť rozsah cien za paletu alebo jednotkovú sadzbu.
 3. Potom vytvorte rozsahy pre počet paliet a navrhnite príslušné sumy do rozsahu.
 4. Vyjednávanie o cene s dopravcom môžete povoliť alebo zakázať.
Nevidíte cenovú tabuľku paliet? Uistite sa, že ste pri vytváraní pevnej trasy vybrali typ nákladu: paleta.

Variabilná cena

Pri dojednávaní zmluvy s dopravcom nemusíte uvádzať konkrétnu sadzbu. Môžete použiť možnosť: variabilná cena.

Pri možnosti variabilnej ceny sa s dopravcom dohodnete na flexibilnej forme úhrady za zverejnený náklad. Pri zmluve s pevnou trasou určujete len menu. Toto riešenie vám umožňuje vyjednať sadzby na základe trhovej ceny.

Sadzba za tonu

Tento typ zúčtovania môžete použiť na prepravu sypkých materiálov.

 1. Pri vytváraní stálej trasy vyberte jeden z nasledujúcich typov nadstavieb (alebo ľubovoľnú kombináciu týchto troch typov):
 • sklápač,
 • kráčajúca podlaha,
 • silo.
Zúčtovanie za tonu je možné len vtedy, ak si na pevnej trase vyberiete typ nadstavby vhodný na prepravu sypkých materiálov: sklápač, walkingfloor, silo.

 1. Vo formulári na pridanie dopravcu na stálu trasu sa automaticky vyberú nasledujúce možnosti:
 • Cena/sadzba: Za tonu
 • Základ pre zúčtovanie: hmotnosť pri vykládke

 1. Ak navrhnete svoju sadzbu, môžete umožniť dopravcovi rokovať o cene. Ak to chcete urobiť, vyberte túto možnosť: Enable price negotiation with the carrier (Povoliť vyjednávanie o cene s dopravcom).

Okno s cenou môžete nechať prázdne, aby dopravca mohol navrhnúť sadzbu.
 1. Po prijatí ponuky dopravcom nájdete v okne Podrobnosti o preprave informácie o forme a základe zúčtovania nákladu.
Ak pri stálej trase vyberiete ako typ nadstavby napr. silo a závesný vozík, nebude aktívne zúčtovanie za tonu.
Vo formulári sa zobrazia dostupné spôsoby rozúčtovania.

Automatické prijatie nákladu po uplynutí času

Ak často spolupracujete s dopravcom a dôverujete mu, môžete navrhnúť podmienky s automatickou akceptáciou nákladu po čase.

Po výbere tejto možnosti a zverejnení nákladu v rámci zadanej zmluvy, ak dopravca ponuku neodmietne, systém ju v mene dopravcu po uplynutí uvedeného času automaticky akceptuje.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)