Správa o včasnom plnení (OTIF)

Aktualizované 9/5/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je dostupná pre používateľov CargoON a Trans for Forwarders, ktorí si zakúpili doplnkový produkt: Podnikové správy (BI Reports).

Reporty sú viditeľné pre vybraných používateľov určených spoločnosťou, ktorá žiada o prístup.

Viac informácií o podnikových reportoch.

Na základe údajov zo správy OTIF môžete:

 • overiť, či dopravcovia doručujú náklady načas,
 • skontrolovať kvalitu dopravných služieb poskytovaných dopravcami,
 • identifikovať oblasti, v ktorých vznikajú problémy s dopravou, a určiť, či sú spôsobené meškaním alebo nízkou kvalitou dopravných služieb,
 • získať informácie o kvalite dopravných služieb, ktoré vám pomôžu pri vyjednávaní o sadzbách s dopravcom (informácie o meškaní aj o kvalitnom poskytovaní služieb môžu ovplyvniť vyjednávanie),
 • rozhodnúť, či je výhodnejšie najať si viacerých dopravcov, aby sa zlepšila kvalita vašich prepravných služieb,
 • analyzovať účinnosť vykonaných zmien (napr. či sa zvyšuje alebo znižuje počet včasných dodávok).

Kliknutím na modul Podnikové reporty a potom na kartu OTIF sa dostanete do výkazu On Time In Full (Načas v plnom rozsahu).

Výkaz sa skladá zo 7 hlavných častí:

 1. Panely s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI) - zobrazujú údaje za celú spoločnosť.
 2. Akceptované meškanie - parameter udávajúci počet minút meškania, ktoré dopravca akceptoval..
 3. Zákazník (miesto vykládky) - zobrazujúci údaje KPI rozdelené podľa miesta zákazníka.
 4. Percento objednávok - kruhový graf zobrazujúci počet objednávok dokončených načas, s oneskorením a s poznámkami o kvalite služieb.
 5. Počet objednávok v časovom rozmedzí oneskorenia - stĺpcový graf zobrazujúci počet oneskorení v zadanom časovom rozmedzí.
 6. Počet objednávok v priebehu času - stĺpcový graf zobrazujúci údaje KPI podľa mesiacov.
 7. Zoznam podrobností - podrobné zobrazenie objednávok v kontexte dopravcu, ktorý danú objednávku vykonal.

Report OTIF patrí do skupiny reportov Objednávky a používa údaje získané z objednávok.
Tieto údaje sa týkajú času zaznamenaného ručne pre rôzne stavy prepravných príkazov.

Ak existujú rozdiely v časoch pre rovnaké stavy medzi údajmi od objednávateľa a zhotoviteľa, správa bude obsahovať informácie od objednávateľa.

V správe OTIF sa zaznamenávajú len objednávky, ktoré boli adresované subdodávateľovi prostredníctvom platformy Trans.eu. Ak bola objednávka prijatá manuálne alebo automaticky (prostredníctvom prijatého nákladu) a nebola adresovaná subdodávateľovi prostredníctvom procesu Platformy, nebude zahrnutá do správy.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)

Lišta v hlavnej časti zostavy obsahuje panely s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI), ktoré zobrazujú údaje za celú spoločnosť. Údaje nie sú rozdelené na konkrétne smery alebo dopravcov, pokiaľ nepoužijete možnosť filtrovania (uvedenú ďalej v článku).

Správa OTIF obsahuje tieto KPIs:

 • Celkové objednávky - počet všetkých objednávok odoslaných a potvrdených dopravcami..
 • Načas v plnom rozsahu (OTIF) - počet objednávok dokončených načas a bez akýchkoľvek výhrad ku kvalite prepravnej služby.
 • Načas (OT) - počet objednávok doručených načas.
 • In Full (IF) - počet objednávok doručených bez akýchkoľvek výhrad voči kvalite prepravy, t. j. bez reklamácií..
 • Nie načas (Not OT) - počet oneskorených objednávok.
 • Nie v plnom rozsahu (Not IF) - počet objednávok s výhradami (napr. k dokončeniu objednávky).
 • Nie načas a nie v plnom rozsahu (Not OT & Not IF) - počet objednávok, pri ktorých bolo zaznamenané oneskorenie aj výhrady ku kvalite poskytnutej prepravnej služby.

Ak prejdete kurzorom myši na konkrétny KPI, zobrazí sa vyskakovacie okno s vysvetlením, čoho sa daný KPI týka. Grafy znázorňujú trend - počet objednávok v jednotlivých mesiacoch.

Prijaté oneskorenie [min]

Toto je najdôležitejší parameter v správe. Umožňuje nastaviť čas (v minútach), ktorý bude pre dopravcov akceptovateľným limitom oneskorenia.

Po zadaní hodnoty (napr. 15 minút) sa jej prispôsobia údaje z ostatných častí hlásenia.

Ak nastavíte maximálny prípustný čas meškania na 20 minút a dopravca príde o 10 minút neskôr, správa bude považovať objednávku za dokončenú načas (OT) a nebude ju považovať za oneskorenú.

Zoznam zákazníkov (miesto vykládky)

V zozname sú uvedené údaje z hornej časti správy (KPI), ale tentoraz rozdelené podľa jednotlivých miest vykládky, ktoré sú sídlom zákazníkov.

Každý stĺpec v tabuľke zodpovedá konkrétnej dlaždici z časti KPI.

Po kliknutí na riadok s vybraným miestom vykládky sa ostatné údaje v správe vyfiltrujú tak, aby sa zobrazovali len údaje za vybrané miesto.

Percento objednávok

V kruhovom grafe sa zobrazuje počet objednávok, ktoré:

 • boli dokončené načas a bez výhrad (OTIF),
 • obsahovali výhrady k presnosti a kvalite prepravných služieb (Not OT & Not IF),
 • obsahovali len výhrady k dochvíľnosti (IF a nie OT).

Počet objednávok v časovom rozmedzí oneskorenia

Stĺpcový graf zobrazujúci počet oneskorených objednávok v zadanom časovom období.

Časový interval sa nastavuje pomocou parametra Časový interval.

Počet objednávok v priebehu času

V stĺpcovom grafe sú uvedené údaje z hornej časti správy (KPI) za každý mesiac.

 • Objednávky, ktoré nie sú OT a nie sú IF (t. j. oneskorené a s výhradami na prepravu), sú označené červenou farbou,
 • objednávky IF & Not OT (t. j. bez výhrad ku kvalite prepravy, ale s oneskorením) sú označené sivou farbou,
 • objednávky OTIF (t. j. včas a bez výhrad) sú označené tmavomodrou farbou.

Po kliknutí na vybranú časť lišty sa upravia zostávajúce časti správy, v ktorých sa zobrazia konkrétne údaje (napr. objednávky z februára 2023 s výhradami k dochvíľnosti).

Podrobnosti

Podrobné zobrazenie, v ktorom sa zobrazuje, ktorá objednávka bola prijatá konkrétnym dopravcom. Zahŕňa:

 • číslo objednávky,
 • miesto nakládky,
 • miesto vykládky,
 • plánovaný dátum nakládky,
 • plánovaný dátum vykládky,
 • potvrdený dátum vykládky (ručne prijatý stav na platforme Trans.eu),
 • informácie o tom, či bola objednávka vybavená včas (OT),
 • informácie o tom, či boli pre objednávku zaznamenané rezervácie (IF).

Po kliknutí na danú zákazku sa upravia ostatné časti správy, v ktorých sa zobrazia podrobnosti o vybranej zákazke.

Reklamácie

V tejto časti zostavy sa zobrazujú reklamácie vystavené na základe objednávok. Ak chcete prejsť do náhľadu reklamácií, kliknite na znak červeného trojuholníka v pravej časti výkazu.

Okrem textu reklamácie je tu uvedený názov dopravcu, číslo objednávky a informácie o tom, kto reklamáciu podal.

Filtrovanie

Údaje možno filtrovať 5 spôsobmi:

 1. Kliknite na dané miesto vykládky v zozname Zákazník (miesto vykládky).
 2. Kliknite na počet objednávok v tabuľke Percento objednávok.
 3. Kliknite na vybranú časť grafu v časti Počet objednávok v čase.
 4. Kliknite na dopravcu v časti Podrobnosti.
 5. V ponuke filtrov nastavte príslušné filtre.

Kliknutím na symbol filtra v pravom stĺpci otvorte nastavenia filtrovania výkazu OTIF.

V nastaveniach filtrovania môžete:

 • vybrať dátum vykládky (Dátum vykládky),
 • vybrať dopravcu (Carrier),
 • vybrať miesto nakládky (Miesto nakládky),
 • vybrať miesto vykládky (Miesto vykládky),
 • vybrať filtrovanie podľa smerov (Directions),
 • pridať číslo nákladu (Freight number),
 • pridať číslo objednávky (Order number).

Export údajov

Údaje zo správy je možné exportovať do externých súborov (Excel alebo CSV).

Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Exportovať údaje.

Export údajov je rozdelený na jednotlivé časti správy. Môžete si vybrať konkrétnu časť správy, ktorú chcete stiahnuť. Názvy súborov, ktoré možno stiahnuť, zodpovedajú názvom častí výkazu.

Vyberte požadovanú časť správy, vyberte formát a kliknite na tlačidlo Stiahnuť.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)