Zmeny v module stálych trás s dopravcami

Aktualizované 27/11/23 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

 • Funkcia je dostupná pre používateľov CargoON, ktorí majú prístup k modulu Stále trasy s dopravcami.

V tomto článku sa dozviete:

 • aké sú najdôležitejšie zmeny vo fungovaní modulu Stále trasy,
 • čo je to nový typ zúčtovania: Variabilná cena,
 • ako zverejňovať náklad pre zmluvy s premenlivou cenou
 • ako zverejňovať náklad pre zmluvy s cenou a zmluvy s premenlivou cenou súčasne (zmiešané zverejňovanie),
 • ako zverejniť náklad na stálej trase pre viacero spoločností.

Stála trasa je modul Platformy, v ktorom môžu odosielatelia a dopravcovia spravovať stálu spoluprácu a zmluvy s dôveryhodnými zmluvnými partnermi.

Pridanie stálej trasy s premenlivou cenou

Pri dojednávaní zmluvy s dopravcom si môžete vybrať z nasledujúcich spôsobov zúčtovania: za prepravu, na základe paletového cenníka a za variabilnú cenu. 

Variabilná cena znamená, že sa s dopravcom dohodnete na flexibilnom spôsobe zúčtovania zverejnenej prepravy. V zmluve s pevnou cenou za prepravu nastavujete iba menu. Toto riešenie vám umožňuje dohodnúť sadzby na základe trhových cien.

 1. Prejdite do modulu Stále trasy s dopravcami a kliknite na tlačidlo Pridať trasu.

 1. Vo formulári pre stálu trasu uveďte:
 • názov stálej trasy,
 • miesto nakládky a vykládky,
 • požiadavky na vozidlo,
 • údaje o vozidle,
 • údaje o náklade.

Po vyplnení údajov môžete stálu trasu uložiť alebo ihneď pridať podmienky s dopravcom.

V tomto príklade pridáme podmienky. Kliknite na tlačidlo Pridať podmienky s dopravcom.

 1. Vo formulári Pridať dopravcu do trasy zadajte tieto podmienky:
 • Vyberte si dopravcu zo zoznamu zmluvných partnerov,
 • Zadajte referenčné číslo,
 • Vyberte sadzbu/cenu - v tomto prípade variabilnú cenu
 • Nastavte dátum splatnosti platby,
 • Zadajte trvanie podmienok spolupráce,
 • Vyberte typ plánovaných prepráv.

Pri výbere dopravcu môžete vybrať jednu alebo viac kontaktných osôb. Iba tieto osoby budú dostávať oznámenia o novej stálej trase a ponukách prepravy zo stálej trasy, a tak sa budú môcť zúčastňovať rokovaní. Ostatní vami neuvedení zamestnanci tieto oznámenia dostávať nebudú.

Ak neurčíte žiadnu osobu, oznámenia budú dostávať všetci používatelia z danej prepravnej spoločnosti. Kontaktnou osobou zo strany dopravcu bude zamestnanec, ktorý prijme ponuku prepravy.

Ak chcete na stálu trasu pridať ďalšieho dopravcu, začiarknite políčko Pridať ďalšieho dopravcu na trasu.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť alebo Odoslať dopravcovi.

Keď dopravca prijme stálu trasu, dostanete oznámenie.

Zverejnenie nákladu na stálej trase so zmluvou s premenlivou cenou

 1. Prejdite do modulu Stále trasy a vyberte tú, na ktorej chcete zverejniť ponuku prepravy.

 1. Kliknite na položku Viac a vyberte položku Vytvoriť náklad.
 1. Otvoril sa formulár na vytvorenie nákladu. Jeho pravá strana sa vyplní automaticky podľa údajov zadaných pri pridávaní stálej trasy. V ľavej časti môžete formulár doplniť o ďalšie informácie. Môžete zadať cenu alebo zverejniť ponuku bez ceny.

Ak chcete zobraziť zoznam dopravcov, ktorým bude zaslaná ponuka prepravy, kliknite na možnosť Zobraziť aktívne spoločnosti.

V okne Zoznam dopravcov môžete vypnúť spoločnosť alebo zmeniť poradie.

Ak v tejto fáze zakážete činnosť niektorej z firiem, vylúčite ju len z konkrétnej ponuky prepravy, a nie z celej stálej trasy. Následné publikácie budú opäť smerovať na celú skupinu príjemcov.

Ak si vyberiete možnosť Kúpiť teraz, ponuka nebude vyžadovať vaše schválenie. Prvý dopravca, ktorý ponuku prijme, vykoná objednávku

Po zadaní všetkých údajov kliknite na tlačidlo Publikovať náklad.

 1. Ponuku nákladu nájdete v module Náklady na karte Pridané.
 1. Ak dopravcovia predložia ponuky, budete dostávať oznámenia. Ponuky nájdete v zásuvke nákladnej dopravy na karte Vyjednávanie.

Na karte Vyjednávania môžete vidieť svoje vyjednávania (Moje vyjednávania), ako aj vyjednávania iných zamestnancov, ak boli pri vypĺňaní formulára na vytvorenie nákladu uvedení ako kontaktné osoby (Iné vyjednávania).
Vďaka tomu sú rokovania prehľadné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Rokovania môžete viesť aj prostredníctvom messengeru.
 1. Vyberte si dopravcu so sadzbou, ktorá vám najviac vyhovuje, alebo s ním rokujte.

Ak dopravca predloží svoju sadzbu, môžete ju vyjednať aj vy zadaním svojej sadzby a kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Ponuku môžete aj odmietnuť. Ak chcete s týmto dopravcom ďalej rokovať, počkajte, kým dopravca ponuku stiahne alebo predloží novú.

Keď vyberiete možnosť Dokončiť vyjednávania, ukončia sa pre všetkých zamestnancov.

Po prijatí ponuky sa táto presunie na kartu Prijaté v module Náklady.

Ak žiadny z dopravcov na vašu ponuku neodpovie, bude presunutá do archívu.

Uverejnenie nákladu na pevnej trase v rámci zmiešanej zmluvy

Ide o prípad, keď máte na stálu trasu priradenú zmluvu o cene aj zmluvu o variabilnej cene.

 1. Prejdite do modulu Stále trasy a vyberte stálu trasu, ku ktorej ste priradili zmluvu s cenou a zmluvu s premenlivou cenou. Potom vyberte položku Viac a Vytvoriť náklad.

 1. Vyplňte formulár na náklad.

V rámci jednej publikácie v zmiešanej zmluve môžete súčasne viesť rokovania rôzneho druhu. Ak chcete vybrať najlepšiu z prijatých ponúk s pevnou alebo pohyblivou cenou, vyberte možnosť Počkať na ukončenie rokovaní.

Výberom možnosti Počkať na ukončenie rokovaní sa automaticky deaktivuje možnosť Kúpiť teraz. Po prijatí takejto ponuky musí dodávateľ počkať na váš súhlas.

 1. V rámci postupného zverejňovania môžete zverejniť náklad pre ďalších príjemcov.
  Vo formulári zverejnenia nákladu vyberte možnosť Zverejniť podľa poradia zo zoznamu dopravcov, určte trvanie zverejnenia kliknutím na tlačidlo Zmeniť a potom vyberte možnosť Preposlať ďalšiemu príjemcovi.

 1. Prejdite do modulu Náklady a vyberte si ponuku zo zoznamu. Kliknutím na ňu zobrazíte podrobnosti.
 2. V časti História zmien skontrolujete priebeh rokovaní.

Ak dopravca po uplynutí nastaveného času na ponuku neodpovie, ponuka sa predloží ďalšiemu dopravcovi v zozname. Stav predchádzajúceho dopravcu sa zmení na Dokončené.

Ak dopravca vašu ponuku odmietne, predloží sa ďalšiemu dopravcovi zo zoznamu a stav tohto dopravcu sa zmení na Odmietnutý.
 1. Ak nikto nepredloží ponuku alebo si nevyberiete žiadnu z ponúk, budete musieť znova hľadať dodávateľa.

Kľúčové zmeny - zhrnutie

 • možnosť dohodnúť sa na jednej preprave v rámci zmluvy.
 • možnosť vyjednávania medzi konkrétnymi zamestnancami spoločnosti namiesto vyjednávania v rámci celej spoločnosti,
 • rokovania sú transparentné pre všetkých zamestnancov spoločnosti,
 • ukončením vyjednávania zo strany zamestnanca sa ukončí vyjednávanie za celú spoločnosť,
 • nové ponukové listy: Prijaté a Archivované,
 • zavedenie možnosti vyrovnania s variabilnou cenou,
 • zverejnenie stálej trasy bez ceny.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)