Správa doku v sklade

Aktualizované 5/12/23 uverejnené Katarzyna

Z tohto článku sa dozviete:

 • ako pridať dok do skladu
 • kde zobraziť a upraviť existujúce doky
 • ako prepnúť zobrazenie doku
 • ako uzamknúť, zakázať alebo odstrániť dok

Vytváranie nových dokov v sklade

V module Plány je možné pridať nový dok.

 1. Kliknite na tlačidlo Viac a vyberte Pridať dok.
 2. Vyplňte požadované údaje (množstvo, typ doku, typ operácie a názov).

 1. Kliknutím na PRIDAŤ NOVÝ DOK vytvoríte ďalšie doky s rôznymi nastaveniami.
 2. Pridané doky uvidíte ako samostatný stĺpec v rozvrhu skladu (1). Zobrazenie plánu môžete presunúť kliknutím na šípky vpravo-vľavo (2).
 1. Pod šípkou (3) vedľa názvu doku nájdete okno nastavení.

Zmena nastavení doku

Prejdite na nastavenia doku kliknutím na šípku vedľa názvu zvoleného doku a výberom položky Nastavenia doku.

okne nastavení môžete upraviť dostupnosť doku, zmeny času alebo bežnú dobu prevádzky.

Ak chcete zobraziť všetky doky dostupné v sklade, kliknite na tlačidlo Viac a vyberte Nastavenia skladu.

Otvorte kartu Doky. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných dokov. Kliknite na tlačidlo UPRAVIŤ, aby ste vykonali zmeny vo vybranom doku.

Prevádzkový čas doku

Ak chcete vybrať iné nastavenia času pre dok - prejdite do nastavení doku a vyberte kartu Zmeny času alebo Bežný prevádzkový čas

Pod záložkou Zmeny času môžete nastaviť rôzne prevádzkové hodiny doku v konkrétnych dátumoch - napr. na sviatky.

Ak chcete zmeniť bežnú prevádzkovú dobu doku - prejdite na kartu Bežná prevádzková doba.

 1. Kliknite na tlačidlo UPRAVIŤ a potom vyberte režim Individuálny.
 2. Zadajte nové otváracie hodiny pre dok.

 1. Uložte zmeny.

Dostupnosť, deaktivácia a vymazanie dokov

Riadenie dostupnosti doku funguje rovnako ako pre celý sklad. Ak sa rozhodnete obmedziť prístup k doku, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Uzamknutie doku - do doku nie je možné pridať žiadne ďalšie časové úseky a nie je možné vykonávať žiadne rezervácie. Používateľom sa zobrazí správa, že dok je uzamknutý.

Vypnutie doku - má rovnaký efekt ako uzamknutie, ale navyše dok nie je viditeľný pre dopravcov.

Vymazanie doku - má za následok nenávratnú stratu doku spolu s históriou časových úsekov a rezervácií.

Doky môžete zakázať alebo odstrániť iba vtedy, ak na nich nemáte aktuálne naplánované rezervácie alebo časové úseky.
 1. Prejdite do nastavení doku kliknutím na šípku vedľa názvu doku.

 1. Ak chcete uzamknúť, deaktivovať alebo odstrániť dok - kliknite na príslušné tlačidlo a potvrďte svoje rozhodnutie.
 1. Dok môžete kedykoľvek odomknúť alebo povoliť.

Ak vymažete dock, stratíte ho nenávratne spolu s informáciami, ktoré obsahuje (časové intervaly, rezervácie).


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)