Billingi mikropłatności

Zaktualizowano 12/4/21 przez Krzysztof

Mikropłatności to niewielkie opłaty naliczane za niektóre pozagiełdowe funkcjonalności Platformy Trans.eu.

Jak to działa?

Jeśli zawierasz transakcje na giełdzie (tak jak dotychczas) - żadne dodatkowe kwoty nie zostaną naliczone. Jeśli jednak np. zaakceptujesz ofertę przesłaną przez algorytm SmartMatch - wtedy doliczymy do faktury niewielką opłatę za udaną transakcję.

Cennik mikropłatności

Jak sprawdzić billing mikropłatności?

Kliknij w avatar w prawym, górnym rogu Platformy > Rozliczenia i faktury

 • Na górze listy widoczna jest suma kosztów za poszczególne typy transakcji z wybranego okresu rozliczeniowego.
 • Kolor zielony oznacza niższą cenę, dzięki naliczonym w tym okresie rabatom.

Sprawdź, jak zdobyć rabaty.

Kliknij w wers przy danej mikropłatności, aby sprawdzić szczegóły oferty, której ona dotyczy.

Filtrowanie mikropłatności

Aby sprawdzić podsumowanie za konkretny typ transakcji lub okres rozliczeniowy, użyj filtrów.

 1. Kliknij w filtry
 2. Wybierz okres, za który chcesz sprawdzić billing mikropłatności
 3. Wybierz interesujący Cię typ transakcji.

Dowiedz się więcej o typach transakcji.

Zasady naliczania mikropłatności

No Touch Load

Opłata za zaakceptowany fracht, który został opublikowany w ramach Stałych tras.

 1. Naliczana jest tylko załadowcy w chwili akceptacji oferty frachtu przez przewoźnika
 2. Załadowca publikując ofertę Stałej Trasy może zdecydować, kto poniesie opłatę za zaakceptowany fracht (zastosowanie tzw. zasady suwaka / splitu czyli ewentualne rozdzielenie opłat). 

W zależności od decyzji załadowcy:

 • całość opłaty pokrywa załadowca
 • połowę opłaty pokrywają załadowca i przewoźnik
 • całość opłaty pokrywa przewoźnik

Dowiedz się więcej o stałych trasach

Best Carrier Load

Opłata dotyczy:

 • akceptacji ofert frachtów prywatnych opublikowanych do grup przewoźników 

Opłata naliczana jest:

 •  przewoźnikowi (lub spedytorowi), który zaakceptował prywatną ofertę frachtu
 •  w chwili, gdy załadowca zaakceptuje ofertę przewoźnika (lub spedytora) na realizację zlecenia.  
Smart Match Load

Opłata naliczana jest za: 

 • akceptację oferty frachtu opublikowanego przy wykorzystaniu algorytmu SmartMatch 

Opłatę naliczana jest:

 • przewoźnikowi (lub spedytorowi), który zaakceptował ofertę  frachtu i był rekomendowany przez algorytm SmartMatch
 • w chwili, gdy załadowca zaakceptuje ofertę przewoźnika (lub spedytora) na realizację zlecenia. 
Load monitoring

Opłata za zgodę na śledzenia ładunku przez zleceniodawcę (w ramach dostępnych narzędzi). 

Opłata naliczana jest Zleceniodawcy monitoringu.

Zasady naliczania opłaty:

 • jest naliczana w chwili zakończenia zadania monitoringu
 • dotyczy zadań monitoringu, w których zarejestrowano faktyczne przesyłanie sygnałów z telematyki lub z aplikacji mobilnej TransTask
 • w przypadku, gdy zadanie monitoringu zostało zlecone pierwotnie przez załadowcę, a następnie nastąpiło tzw. podzlecenia oferty przez spedycję, opłata naliczana jest tylko załadowcy (czyli pierwotnemu inicjatorowi zadania monitoringu).

Opłata obejmuje również:

 • zadania monitoringu wystawiane na prośbę przewoźnika (na potrzeby oferty frachtu, którą zlecił zleceniodawca)
 • zadania monitoringu, w których zleceniodawca i zleceniobiorca to jedna firma

Rabaty dla mikropłatności

Dla firm korzystających z dodatkowych funkcjonalności Platformy Trans.eu wprowadziliśmy specjalną politykę rabatową, która opiera się na intensywności działań Twojej firmy na Platformie Trans.eu.

 • Rabaty za poszczególne typy transakcji znajdziesz w kolumnie Rabat. Kliknij w dany wiersz, by sprawdzić szczegóły transakcji, której dotyczą.
 • Rabaty są wliczone do podsumowania danego okresu rozliczeniowego. Nowa, niższa cena jest w kolorze zielonym.
Przykład:
Jesteś spedytorem, zaakceptowałeś ofertę frachtu prywatnego. Zgodnie z cennikiem, została naliczona opłata Best Carrier Load. Dzięki udzielonej zgodzie na monitorowanie frachtu ( Rabat LMC) oraz zrealizowanie łańcucha spedycyjnego w całości na Platformie (Rabat FFF) zostają naliczone rabaty, które automatycznie obniżą sumę mikropłatności w danym okresie rozliczeniowym.

Aktualne rabaty znajdziesz w naszym cenniku, w sekcji "POLITYKA RABATOWA"

Rodzaje rabatów

Rabat LMC - Load Monitoring Carrier

Rabat dla przewoźnika i spedytora za zgodę i udostępnienie monitoringu w ramach Load Monitoring na żądanie zleceniodawcy.

Zasady naliczania rabatu:

 • Naliczany, jeśli przewoźnik lub spedytor wcześniej zaakceptował fracht, którego dotyczy zadanie monitoringu
 • Obniża naliczone w danym okresie rozliczeniowym mikropłatności No touch Load, Best carrier Load oraz SmartMatch Load
 • Nie dotyczy udostępniania monitoringu przez aplikację mobilną TransTask
 • W przypadku, gdy mikropłatności w danym okresie rozliczeniowym wynoszą 0 zł, rabat nie jest wypłacany ani wykorzystywany w inny sposób.

Dowiedz się więcej o polityce rabatowej.

Rabat FFF - Full Flow Forwarder

Zasady naliczania rabatu:

 • Dotyczy firm spedycyjnych
 • Obniża naliczone w danym okresie rozliczeniowym opłaty za akceptację frachtu, gdy fracht realizowany w łańcuchu spedycyjnym zostanie w całości obsłużony w Platformie: od akceptacji frachtu od załadowcy lub spedycji, przez publikację frachtu (w ramach oferty prywatnej lub SmartMatch) do akceptacji danego frachtu przez przewoźnika lub spedycję. 

Dowiedz się więcej o polityce rabatowej.

Rabat TMV - Total Monthly Volume

Rabat miesięczny od łącznej sumy naliczonych w danym okresie rozliczeniowym płatności. 

Zasady naliczania rabatu:

 • Naliczany jednorazowo w danym okresie rozliczeniowym, podczas generowania faktury
 • Jest naliczany automatycznie, z wykorzystaniem funkcji logarytmicznej
 • Rabat zostanie uwzględniony przy wystawianiu faktury, nie będzie jednak widoczny w bilingu mikropłatności.

Dowiedz się więcej o polityce rabatowej.

Informacje na billingu mikropłatności

Biling mikropłatności jest przedstawiony za pomocą tabeli. Poszczególne kolumny oznaczają:

 1. Data transakcji - tu znajdziesz informację kiedy zawarto transakcję z kontrahentem
 2. Typ Transakcji - tu sprawdzisz czego dotyczy mikropłatność (spis poszczególnych mikropłatności znajdziesz tutaj)
 3. Załadunek - oznacza miejsce załadunku danej oferty
 4. Rozładunek - oznacza miejsce rozładunku danej oferty
 5. Firma - tu znajdziesz informacje z jaką firmą zawarto transakcję
 6. Wartość transakcji - oznacza zaakceptowaną stawkę za realizację przewozu frachtu
 7. Opłata naliczona - tu znajdziesz informacje o wysokości naliczonych opłat.
 1. Split (zasada suwaka) dotyczy części opłaty, którą pokrywa Twoja firma dla operacji No-Touch

Załadowca publikując ofertę Stałej Trasy może zdecydować, kto poniesie opłatę za zaakceptowany fracht (zastosowanie tzw. zasady suwaka / splitu czyli ewentualne rozdzielenie opłat). 

Wówczas, w zależności od decyzji załadowcy:

 • całość opłaty pokrywa załadowca
 • połowę opłaty pokrywa załadowca i połowę opłaty pokrywa przewoźnik
 • całość opłaty pokrywa przewoźnik
 1. Rabat - tu znajdziesz informacje dotyczące przyznanego rabatu.

Rabat zostanie uwzględniony przy wystawianiu faktury.

 • Niższa cena za dany typ transakcji jest wyróżniona kolorem zielonym przy danym typie transakcji.
 • Suma rabatów za wszystkie typy transakcji widoczna jest po prawej stronie listy.

Dowiedz się więcej o rabatach.

 1. Nr referencyjny - to numer referencyjny oferty, której dotyczy dana mikropłatność.

Pobieranie billingu mikropłatności

Biling mikropłatności możesz eksportować do pliku PDF lub CSV

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)