QuickPay dla załadowców

Zaktualizowano 7/9/22 przez Szczepan

QuickPay to usługa pozwalająca przewoźnikowi na otrzymanie szybkiej i bezpiecznej płatności za fracht podjęty za pośrednictwem Platformy Trans.eu. Przelew za transport możliwy będzie już w 48 godzin.

Jak opublikować fracht z dostępną usługą QuickPay?

Uwaga!
Usługa dostępna jest dla zleceniodawców, którzy przeszli pomyślnie weryfikację. Jeżeli Twoja firma została pozytywnie zweryfikowana, zobaczysz na ekranie publikacji frachtu dodatkową opcję z logo QuickPay.

Poniższy opis pokazuje jak opublikować fracht oraz zaakceptować dokumenty załączone przez przewoźnika po realizacji zlecenia w celu umożliwienia zleceniobiorcy skorzystania z usługi QuickPay.

 1. Aby umożliwić przewoźnikowi skorzystanie z usługi QuickPay, rozpocznij proces od dodania Nowego frachtu.

 1. Wypełnij obowiązkowe informacje o frachcie takie jak:
 • Dane załadunku i rozładunku,
 • typ pojazdu,
 • ładowność

 1. Aby Twój fracht dotarł do jak największej liczby odbiorców, skorzystaj z opcji publikacji na Giełdzie. Usługa dostępna jest również w ramach Smartmatch oraz dla wybranych grup Kontrahentów.

Ważne!
Usługa QuickPay dostępna jest wyłącznie dla frachtów w walucie PLN i EUR. Wybranie innej waluty spowoduje brak możliwości objęcia frachtu usługą.

Upewnij się, że termin płatności jest ustawiony z opcją Odroczony. Wybranie pozostałych typów płatności, uniemożliwi finansowanie za pomocą usługi QuickPay.

Aby potwierdzić, że chcesz skorzystać z usługi, a tym samym wyróżnić swoje oferty znakiem QuickPay, zaznacz pole "Zwiększ szansę na odpowiedź przewoźnika". Zaznaczenie tej opcji oznacza m.in. że zlecenie nie zostanie objęte zakazem cesji. Aby poznać wszystkie warunki usługi, kliknij w "rozwiń".

Opublikuj fracht na giełdzie.

 1. Poczekaj na akceptację ze strony przewoźnika.

W module Frachty, w zakładce "Wysłane" możesz sprawdzić odpowiedzi na Twoją ofertę oraz określić, któremu zleceniobiorcy powierzysz realizację usługi. W tym celu wybierz dany fracht, a następnie kliknij w zakładkę oferty przewoźników.

 1. Po akceptacji frachtu utworzone zostanie w module "Rozliczenia" nowe rozliczenie dotyczącego tego frachtu. Aktualnie z poziomu rozliczenia możliwe będzie śledzenie statusu finansowania QuickPay.
 • Do momentu złożenia wniosku o finansowanie przez zleceniobiorcę status rozliczenia to "Oczekuje na wniosek". Zleceniobiorca ma 45 dni od momentu akceptacji frachtu na złożenie wniosku o finansowanie.
 • Po upłynięciu tego czasu, status finansowania rozliczenia zostanie zmieniony na "Przeterminowane", złożenie wniosku dla takiego rozliczenia nie będzie już możliwe.
Pamiętaj
Przewoźnik będzie mógł skorzystać z finansowania QuickPay, tylko jeżeli zostanie zawarta transakcja na fracht.

 1. W module Rozliczenia z kotrahentami dostępne jest nowe rozliczenie z widoczną opcją QuickPay.

 1. Po złożeniu wniosku ze strony zleceniobiorcy, na liście rozliczeń widzisz rozliczenie z możliwością potwierdzenia realizacji - w tym miejscu możesz sprawdzić i pobrać dokumenty, dostarczone przez zleceniobiorcę.
  Otrzymasz także powiadomienie systemowe i mailowe.
  W uzasadnionym wypadku możesz odrzucić wniosek wraz z podaniem powodu. Jeżeli nie upłynął termin 45 dni od momentu akceptacji frachtu zleceniobiorca będzie mógł złożyć wniosek ponownie poprawiając błędne dane.

 1. Potwierdź poprawność dokumentów i realizację zlecenia.
Informacja:
- Na fakturze znajdą się informację o cesji m.in. o numerze konta na które należy przelać pieniądze, jednak warto wstrzymać się z przelewem do momentu, kiedy rozliczenie przejdzie w status "Cesja potwierdzona", wtedy wiadomo, że faktor dokonał finansowania i cesja jest ważna.
- Jeżeli faktor anuluje wniosek, wtedy rozliczenie przechodzi w status "Cesja anulowana" i przelewu należy dokonać na numer konta przewoźnika.

 1. Na szufladzie rozliczenia dla zleceniodawcy znajdziesz, też specjalną sekcję poświęconą statusowi cesji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)